Lainsäädäntö
6
/2016

Mirja-Maija Tossavainen, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Kotihoitoon lupa teettää jaksotyötä

Kouvolan kaupunki on saanut aluehallintovirastolta poikkeusluvan teettää jaksotyötä kotihoidossa. Poikkeuslupaa haki työnantaja.

Kouvolan kaupunki haki aluehallintovirastolta luvan teettää jaksotyötä työaikalain 7 §:ssä säädetyllä tavalla kaupungin järjestämässä kotihoidossa. Aluehallintovirasto arvioi jaksotyöaikajärjestelmän käytön välttämättömäksi ja myönsi luvan teettää jaksotyötä. Pääluottamusmiehet puolsivat työnantajan hakemusta.

Työaikalain 14 § 3 momentin mukaan aluehallintovirasto voi antaa luvan järjestää työaika lain 7 §:ssä säädetyllä tavalla töissä, joita ei kyseisessä säännöksessä ole mainittu, jos se on välttämätöntä.  

Työnantajan perustelut jaksotyön käytölle

Aluehallintoviraston päätöksessä todettiin seuraavat työnantajan hakemuksen sisältyneet perustelut:

Jaksotyö on työnantajan mukaan joustavampi työaikamuoto nykypäivän kotihoitoon, ja huomio paremmin henkilöstön työssä jaksamisen kuin yleistyöaika. Jaksotyössä työvuorosuunnittelu ja työvuorojen vaihtaminen on joustavampaa ja lepoajat on toteutettavissa paremmin.

Yleistyöaikamuodossa iltavuoron jälkeen ei voida tulla aamuvuoroon, koska tällöin lepoaika ei täyty. Asiakasturvallisuuden vuoksi olisi tarkoituksenmukaista tulla iltavuorosta aamuvuoroon hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi, koska hiljainen tieto ei välity asiakastietojärjestelmän kirjauksista. Lisäksi yhden päivän vapaat ovat määrällisesti lisääntyneet yleistyöaikamuodossa, ja tämä on aiheuttanut ongelmia työstä palautumisessa. Palautumisajat jäävät lyhyiksi.

Yleistyöaikamuoto aiheuttaa lisäkustannuksia työnantajalle erilliskorvausten ja sairauspoissaolojen vuoksi. Yleistyöaikamuoto on lisännyt henkilöstön väsymistä ja sairauspoissaoloja. Lisäksi henkilöstöresurssien tasaaminen on vaikeutunut työaikasäännöksistä johtuen.

Jaksotyöajan soveltamisalaa arvioidaan

Kotihoidon rajaamista pois jaksotyön soveltamisalan piiristä on käsitelty Kuntatyönantaja-lehdessä 4/2014. KVTES III luvun 9 §:n mukaan jaksotyötä voidaan soveltaa työaikalain 7 §:ssä mainituissa töissä ja toimintayksiköissä.

Kuntatyönantaja-lehden artikkelissa kerrottiin työtuomioistuimen tuomiosta ja lausunnosta sekä työ- ja elinkeinoministeriön alaisen työneuvoston linjauksesta, joiden perusteella kotihoito rajautui pois jaksotyön soveltamisalan piiristä.
Jaksotyöajan soveltamisalaa käsitellään työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä, jossa arvioidaan työaikasääntelyn kokonaisuutta.

KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt neuvottelevat jaksotyön soveltamisalasta yleisessä työaikaryhmässä, josta on sovittu KVTES:n allekirjoituspöytäkirjassa.


Mitä kotihoito on?

Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolaissa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kotihoito eli kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen on rakenteellinen ja sisällöllinen uudistus, jolla on haettu ratkaisua palvelutarpeen ja kustannusten kasvuun vanhustenhuollossa.

Kunnan tai kuntayhtymän organisaatiossa kotipalvelu ja kotisairaanhoito on usein yhdistetty kotihoidon yksiköksi. Huomattava osa säännöllisen kotihoidon asiakkaista on iäkkäitä henkilöitä.

8.12.2016

Yhteystiedot

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT