Kuntacaset
3
/2015

Teksti: Tiina Toivakka
Kuva: Antero Aaltonen

Järvenpäässä innostetaan innovoimaan

Järvenpään kaupungin järjestämä inno- ja ideakilpailu innosti kaupungin henkilökuntaa miettimään oman työyhteisönsä kehittämistä. Työyhteisöja kannustettiin pohtimaan keinoja kehittää työntekoon uusia malleja.

Satu Hänninen ja Päivi Autere

Työntekijöiden palkitseminen ei Järvenpäässä ole uusi keksintö. Laatukannusteita on jaettu työyhteisöille jo 1990-lopulta lähtien, ja vuonna 2010 sen rinnalle tuotiin innovaatiokannuste. Tänä vuonna palkitsemisjärjestelmään otettiin mukaan myös ideat. Uuden järjestelmän kautta haluttiin myös löytää aikaisempaa enemmän säästöä tuovia innovaatioita.

– Kiristyvä kuntatalous on pakottanut meidätkin etsimään säästöjä. Kuten muutkin Suomen kunnat, mekin elämme tiukkojen taloudellisten resurssien rajoissa ja olemme viime vuosina joutuneet lomauttamaan ja irtisanomaan henkilöstöä, kertoo henkilöstöjohtaja Päivi Autere.

– Kilpailun avulla halusimme kannustaa työyhteisöt pohtimaan tapoja, joilla säästöjä voidaan saada työtapoja tehostamalla ja uudenlaisia työnteon malleja kehittämällä.

Autere muistuttaa, että kuten aikaisemmissakin kilpailussa, myös tämän vuotisessa inno- ja ideakilpailun kysymykset ja arviointiperusteet on johdettu suoraan kaupunkistrategiasta.

Tavoitteena oli löytää koko työyhteisöä hyödyttäviä ideoita

Inno- ja ideakilpailun idea pohjustettiin hyvin. Kaupungin johtoryhmä hyväksyi kilpailun periaatteet, ja ajatus lanseerattiin sitten palvelualueiden johtoryhmille. Asian tiimoilta pidettiin esimiesinfoja, ja henkilökunnalle järjestettiin avoimia tilaisuuksia.

– Viestintään panostettiin, ja asiasta kerrottiin kaikissa mahdollisissa kanavissa, Päivi Autere kertoo.

Kaupunginjohtaja välitti henkilökunnalle aloitusviestin, jolla oli Autereen mukaan innostava ja kannustava vaikutus.

– Oli tärkeä osoittaa, että kaupungin johto oli asiassa vahvasti mukana, ja kaupunginjohtajan myötä kilpailulle saatiin kasvot.

Kilpailu oli avoin kaupungin kaikille työyhteisöille. Tavoitteena oli löytää koko työyhteisöä hyödyttäviä, uusia ideoita, ja osallistujia haastettiin kuvaamaan ja etsimään taloudellisia säästöjä omassa yhteisössään.

Hakemuksia tuli kaikkiaan 20 kappaletta, joista innovaatiohakemuksia oli 16 ja ideahakemuksia neljä. Hakemuksien määrä ja laatu yllätti myönteisesti.

– Innovaatiot olivat perusteellisesti mietittyjä, ja taloudelliset hyödyt oli laskettu tarkkaan. Kilpailu osoitti, miten paljon konkreettisia säästöjä voidaan toimintoja tehostamalla saada aikaan, toteaa Järvenpään kaupungin asiakaspalvelupäällikkö Satu Hänninen.

Hänninen oli puheenjohtaja arviointiraadissa, johon hänen lisäkseen kuului neljä asiantuntijaa kaupungin eri palvelualoilta sekä ulkopuolinen asiantuntija.

– Arviointityö haluttiin tehdä ammattimaisesti eikä millään mutu-tuntumalla. Ulkopuolisen asiantuntijan rooli oli merkittävä, ja omat asiantuntijamme puolestaan toivat ryhmään oman alansa tietämyksen.

Kehittäminen on osa työtä

Satu Hänninen ja Päivi Autere toteavat inno- ja ideakilpailun osoittavan, että aikaa oman työn kehittämiselle löytyy, kunhan siihen annetaan mahdollisuus.

– Kilpailumme todisti, että kehittäminen on osa normaalia työntekoa. Meillä siihen on panostettu aikaisemminkin, ja esimiehiä on kannustettu kouluttautumaan ja kehittämään myös omaa työtään. Työn kehittämisestä on vuosien myötä tullut organisaatiomme selkeä vahvuus. Hänninen kertoo arviointiryhmän työn olleen vaikeaa, sillä lähes kaikki ehdotukset olisivat palkinnon ansainneet.

–Meillä on upeita ja innostuneita ihmisiä, ja ryhmien tulokset olivat huippuluokkaa. Ihmiset halusivat kertoa ideoistaan, hyvä halutaan panna kiertoon.

Ryhmien koot vaihtelivat neljästä kahteenkymmeneen, ja joukkoon mahtui niin nuoria kuin iäkkäämpiäkin työntekijöitä. Osallistujia oli lähes jokaiselta palvelualalta, eniten kuitenkin terveydenhuollonalalta, josta mukana oli viisi ehdotusta.

Asiakaslähtöisyys etusijalla

Ryhmien vastauksia arvioitaessa huomioon otettiin ehdotuksien asiakaslähtöisyys, hyödynnettävyys ja vaikuttavuus.

– Ehdotuksista piti käydä ilmi, mihin kaupunkistrategian päämäärään se kohdistui. Ehdotus saattoi kohdistua myös useampaan päämäärään, Päivi Autere selvittää.

Arviointiraadin työ oli haastava, sillä ehdotusten paremmuusjärjestyksen asettaminen oli Satu Hännisen mukaan todella vaikeaa.

– Ihan kaikkia ei kuitenkaan voitu palkita, ja perusteellisen työn jälkeen valitsimme yhdeksän palkinnon saajaa.

Ykköseksi arviointiraati nosti innovaation, joka oli kehittänyt uudenlaisen toimintamallin iäkkään asiakkaan kotiin kuntoutumiseksi.

– Kotiin tuotetaan palvelua edullisemmin kuin ennen ja asiakas saadaan ohjattua tarkoituksenmukaiseen palveluun oikeaan aikaan, Satu Hänninen kertoo.

Toinen palkinto meni Kartanon koululle, joka on perustanut oman tukiryhmän erityisoppilaille. Kalliiden sairaalakoulupaikkojen sijaan tuettua opiskelua järjestetään oman koulun tukiryhmässä.

Kolmas palkinto meni ns. Lohkeamapolille, jossa olemassa olevia suuterveydenhuollon toimintoja on järkeistetty, ja työntekijöiden resursseja on voitu vapauttaa tarkoituksenmukaisempiin töihin.

– Kokemukset olivat kaikin puolin myönteiset, ja kilpailu toteutetaan myös tulevina vuosina tietty määrä euroja kannattaa tähän toimintaan satsata, sillä siitä saatu hyöty on moninkertainen, Päivi Autere korostaa.


Inno- ja ideakilpailussa palkitut työyhteisöt

Kotiin kuntouttava yksikkö: Uusi toimintamalli iäkkään asiakkaan kotiin kuntoutumiseksi

Uusi toimintamalli kuntouttaa asiakkaita ja tukee entistä paremmin kotona asumista.

Kartanon koulun pedagoginen tiimi: Kartanon koulun tukiryhmä

Oppilaat eivät joudu odottamaan, jotta pääsisivät tuettuun opiskeluun, vaan he voivat opiskella oman koulun tukiryhmässä.

Järvenpään suun terveydenhuolto: Lohkeamatiimi ts. Lohkeamapoli

Toimintoja järjestetän asiakasystävällisemmin, taloudellisemmin ja työntekijöide kannalta mielekkäämmin.

Ravitsemispalvelut: Ylijäämäruuan myynti eläkeläisille, työttömille ja vähävaraisille

Myynnin avulla tuetaan terveellisiä ruokailutottumuksia sekä sosiaalisuutta.

Opiskeluterveydenhuolto: Kutsuntaikäisten terveystarkastusten integrointi opiskeluterveydenhuoltoon

Toisen vuoden opiskelijoiden lääkärin tarkastukset ja kutsuntaikäisten tarkastukset on yhdistetty.

Työterveyshuolto: Järvenpään kaupungin työhyvinvoinnin edistämisen pilottihanke

Innovaation strateginen päämäärä on terveydentilan parantaminen ja terveyserojen kaventaminen omaa vastuuta vahvistaen.

Koivusaaren koulun pedagoginen tiimi: Opiskelutaitotyöryhmä

Opiskelutaitoryhmä on oppilasta tukevaa toimintaa, jolla vähennetään haasteita suorittaa peruskoulu ja haasteita toisen asteen opintoihin.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat: Lukivalmiusarvion tekeminen (Lukiva) 4-vuotiaille lapsille

Arviointimenetelmällä kiritään kiinni lasta hyödyttäviä taitoja eli ennaltaehkäistään myöhempiä tuen tarpeita.

Terveysasemapalvelut: Ikääntyneiden terveys- ja hyvinvointitilaisuus vuonna 2015 75 vuotta täyttäville järvenpääläisille

Järjestetään ryhmätilaisuuksia, joihin kutsutaan asiantuntijoita monelta taholta, jolloin asiakas saa palvelua ja neuvontaa yhdellä kertaa.

27.5.2015