Tilastot
1
/2014

Margareta Heiskanen, tutkimuspäällikkö
Kuva: Pixhill

Kunta-alan henkilöstömäärä vaihtelee eri tilastoissa

Julkisuudessa esiintyy erilaisia tietoja kunta-alan henkilöstömäärästä. Pitkälti tietojen erilaisuus johtuu erilaisista tilastolähteistä, joiden kattavuus ja käyttötarkoitukset poikkeavat toisistaan. Tärkeintä olisikin eri yhteyksissä selkeästi todeta, mitä tilastolähdettä on käytetty.

Työvoimatutkimus on otostutkimus

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus on otostutkimus, jonka avulla 15–74-vuotias väestö tilastoidaan työllisiin, työttömiin ja työvoiman ulkopuolisiin muun muassa eri työmarkkinasektoreilla sekä sukupuolen, alueellisen, toimiala- ja ikäjakauman mukaan. Koko tutkimuksen otosjoukko on 12 000 henkilöä ja menetelmänä kuukausittain tehtävä haastattelu. Työvoimatutkimuksen tulokset ovat arvioita. Kuukausi- ja neljännesvuositulokset kertovat työllisyyden kausi- ja suhdannevaihteluista.

Työvoimatutkimuksessa työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa vastaan tai on ollut tilapäisesti pois työstä, jos poissaolon syy on oma sairaus tai perhevapaa tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta.

Työvoimatutkimuksen mukaan kunta-alalla oli palkansaajia vuonna 2010 keskimäärin 510 300, vuonna 2012 keskimäärin 522 200 ja vuonna 2013 keskimäärin 526 400. Vuodesta 2010 vuoden 2012 loppuun kasvua oli tässä tilastossa 11 900 palkansaajaa eli 2,3 %.

Työvoimatutkimus tuottaa virallista tietoa Suomen työttömyys- ja työllisyysasteista.

Kunta-alan palkkatilasto perustuu palvelussuhteisiin

Tilastokeskus kerää vuosittain lokakuulta kunnista ja kuntayhtymistä palvelussuhteessa olevan henkilöstön palkka- ja työaikatietoja sekä muita palvelussuhteen ehtoihin ja ominaisuuksiin liittyviä tietoja kunta-alan palkkatilastoon. Tiedot poimitaan kuntatyönantajien palkkahallinnon tietojärjestelmistä.

Tämän tilaston perusteella kunta-alalla oli palkkaa saavaa henkilöstöä vuoden 2012 lokakuussa 437 000. Luvussa eivät ole mukana palkattomalla työ- tai virkavapaalla olevat, joita oli noin 30 000 henkilöä, eivätkä sivutoimiset tuntiopettajat.

Lokakuusta 2010 lokakuuhun 2012 henkilöstömäärän kasvua oli 3 000 henkilöä eli 0,7 %. Tilastokeskus julkistaa lokakuun 2013 tilastotiedot kuluvan vuoden toukokuussa.

Palkkatilastoa käytetään erityisesti työmarkkinatoiminnassa ja sen keskiansiotietoja viedään mm. Ansiotasoindeksiin.

Kevalla tieto eläkevakuutetuista

Kevan palvelussuhderekisteri sisältää kaikki Kevan jäsenyhteisöjen ilmoittamat kunnallisen eläkelain (KuEL) piirissä olevat palvelussuhteet niiden kestosta ja ansioista riippumatta. Jäsenyhteisöjä ovat kunnat ja kuntayhtymät sekä kunnalliset yhdistykset ja osakeyhtiöt. Virka- ja työsuhteisten vakuutettujen lisäksi mukana ovat perhe- ja omaishoitajat, konsultti- tai toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa tehneet henkilöt sekä kunnallisessa luottamustehtävässä toimivat. Osa kuntien peruskoulun ja lukion opettajista ja rehtoreista on vielä valtion eläkelain (VaEL) eikä KueL:n piirissä.

KuEL-vakuutettuja oli vuoden 2010 lopussa 507 104 henkilöä ja vuoden 2012 lopussa 521 155 henkilöä. Kasvua oli kahdessa vuodessa runsaat 14 000 henkilöä eli 2,8 %.

Keva tarvitsee palvelussuhderekisterin tietoja erityisesti vakuutetun tulevaa eläkeratkaisua varten.

20.2.2014