Statistik
1
/2014

Margareta Heiskanen, utredningschef
Bild: Pixhill

Den kommunala personalstyrkan varierar i statistiken

I offentligheten förekommer olika uppgifter om antalet kommunalt anställda. Skillnaderna beror i hög grad på olika statistiska källor som avviker från varandra i fråga om täckning och ändamål. Det är viktigt att i olika sammanhang klart ange vilka statistiska källor som använts.

Arbetskraftsundersökningen är en urvalsundersökning

Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning genom vilken befolkningen i åldern 15–17 år statistikförs som sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften bland annat enligt arbetsmarknadssektor, kön, region, bransch och åldersfördelning. Urvalet för hela undersökningen är 12 000 personer och metoden är en månatlig intervju. Resultaten av arbetskraftsundersökningen är uppskattningar. Månads- och kvartalsresultaten berättar om säsong- och konjunkturvariation i sysselsättningen.

I arbetskraftsundersökningen räknas som sysselsatta de personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet, om orsaken är egen sjukdom eller familjeledighet eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader.

Enligt arbetkraftsundersökningen hade kommunsektorn år 2010 i genomsnitt 510 300 löntagare, år 2012 i genomsnitt 522 200 och år 2013 i genomsnitt 526 400. Från 2010 till slutet av 2012 växte personalstyrkan enligt denna statistik med 11 900 löntagare, dvs. 2,3 %.

Arbetskraftsundersökningen ger officiell information om arbetslöshets- och sysselsättningsgraden i Finland.

Den kommunala lönestatistiken baserar sig på anställningsförhållanden

För den kommunala lönestatistiken samlar Statistikcentralen varje år in uppgifter av kommunerna och samkommunerna om lönerna, arbetstiden, andra anställningsvillkor och anställningarnas art. Uppgifterna samlas in för oktober månad och tas från de kommunala arbetsgivarnas löneadministrationssystem.

Enligt statistiken hade kommunsektorn 437 000 anställda med lön i oktober 2012. I siffran ingår inte personer med arbets- eller tjänstledighet utan lön (ca 30 000) och inte heller timlärare i bisyssla.

Från oktober 2010 till oktober 2012 växte personalstyrkan med 3 000 personer, dvs. 0,7 %. Statistikcentralen publicerar de statistiska uppgifterna för oktober 2013 i maj i år.

Lönestatistiken används framför allt i arbetsmarknadsverksamheten och uppgifterna om genomsnittliga inkomster utnyttjas bland annat i förtjänstnivåindex.

Keva har uppgifter om pensionsförsäkrade

Kevas anställningsregister innehåller alla anställningsförhållanden som Kevas medlemsorganisationer uppgett och som omfattas av den kommunala pensionslagen (KomPL), oberoende av inkomsterna och anställningens längd. Medlemsorganisationer är kommunerna och samkommunerna samt kommunala föreningar och aktiebolag. Utöver försäkrade som har ett anställningsförhållande ingår också familje- och anhörigvårdare, personer som ingått konsult- eller uppdragsavtal med en kommun samt personer med kommunala förtroendeuppdrag. En del av lärarna och rektorerna i grundskolor och gymnasier omfattas fortfarande av statens pensionslag (StaPL) och inte KomPL.

De KomPL-försäkrades antal uppgick i slutet av 2010 till 507 104 personer och i slutet av 2012 till 521 155 personer. Under två år var tillväxten drygt 14 000 personer, dvs. 2,8 %.

Keva behöver uppgifterna i anställningsregistret särskilt med tanke på den kommande pensionslösningen för de försäkrade.

20.2.2014