KT-lehden tietosuojaseloste

Lehden tilauksia ja vapaakappaleita koskeva tietosuojaseloste löytyy tältä sivulta.

1a Rekisterinpitäjä

Nimi (y-tunnus)

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Osoite

Toinen Linja 14, 00530 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 09 7711

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Kaisa Koskela

Osoite

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 09 771 2517,  kaisa.koskela(at)kt.fi

3 Tietosuojavastaava rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Juha Aartoaho

Yhteystiedot

tietosuojavastaava(at)kt.fi

4 Rekisterin nimi   

KT-lehden tilaajarekisteri

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus   

Henkilötietoja käsitellään KT-lehden tilaajien osoitetietojen ylläpitoon, lehden tilausten laskutukseen ja markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus perustuu sopimukseen (yksittäiset tilaajat), rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu toimittaa lehteä rekisteröityjen asemaan tai työnantajaan liittyvän kytköksen vuoksi) ja rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen.

6 Rekisteröityjen ryhmät   

Lehden tilaajat ja lehden saajat

7 Rekisterin tietosisältö ja suunniteltu säilytysaika   

Lehden tilaajan ja saajan nimi, tehtävänimike, yhteisö ja osoitetiedot.

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä korkeintaan vuosi tilausjakson päättymisen jälkeen.

8 Säännönmukaiset tietolähteet    

Saajan/tilaajien toimittamat tilaukset

9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset   

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterin ulkopuolelle.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle   

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

11 Rekisterin suojauksen periaatteet   

A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri sijaitsee tietojärjestelmässä, joka on suojattu asianmukaisin tietoturvatoimin ja jonka käyttämiseen tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus. Käsittely- ja käyttöoikeudet ovat niillä henkilöillä, jotka työnsä puolesta käsittelevät asiakastietoja. Käyttäjätunnukset katselmoidaan säännöllisesti. Tilaajarekisteristä toimitetaan postitusluettelo kirjapainolle salatulla sähköpostilla. Kirjapainossa postitusluetteloa käsittelee postituksesta vastaava henkilö/nimetty varahenkilö rekisterinpitäjän kanssa sovitun mukaisesti. Postitusluettelo säilytetään kirjapainossa seuraavaan numeroon, jonka jälkeen se tuhotaan.

12 Tarkastusoikeus   

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa.

13 Oikeus vaatia tiedonkorjaamista    

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen korjaamista.

14 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröity voi pyytää tietonsa poistettavaksi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää siirtämään tietonsa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjä arvioi pyyntöjen toteutusmahdollisuuden jokaisen pyynnön osalta erikseen.

Rekisteröidylle toimitetaan tarvittavat tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä tai kun henkilötietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä.

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen vaatimus. Henkilötietojen antaminen on lehden tilaussopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus.