Case kommunen
1
/2023

Text: Tuula Alasalmi Bild: Maiju Pohjanheimo

Förändring via positivt tänkande

När Mia Lappalainen började som rektor för konstskolan i Uleåborg, satsade hon på att utveckla arbetsklimatet. Hon tror på positivt tänkande och teamarbete.

Mia Lappalainen.

När Mia Lappalainen började som rektor vid konstskolan i Uleåborg för tre och ett halvt år sedan erbjöd Uleåborg stad henne utbildningarna coachande ledarskap och positivt ledarskap. Utbildningarna passade Lappalainens eget tankesätt, och hon fick en stark grund för sitt eget arbete genom dem.

Lappalainen inledde utvecklingen av arbetsgemenskapen genom att förbättra växelverkan, eftersom hon bedömde att detta leder till en god atmosfär. Välbefinnande och arbetsengagemang går hand i hand.

– Mitt mål är att vara närvarande och sträva efter en avstressad växelverkan. På skolan finns det folk på plats från åtta på morgonen till nio på kvällen, så jag kan inte alltid vara på plats. Utöver kontorstiden försöker jag ändå vara anträffbar klockan 16–17 då lektionerna börjar och timlärarna anländer.

Multikonstnärlig verksamhet dygnet runt

Konstskolan i Uleåborg är en raritet inom kommunsektorn tack vare multikonstnärligheten: inom fältet för grundläggande konstutbildning fattas egentligen endast musik och ordkonst i skolans palett.

Mia Lappalainen, som gått över från danskonst till undervisningsbranschen, har en lång historia vid konstskolan i Uleåborg, och hon har personliga erfarenheter från olika arbetsroller.

– 1996 började jag som timlärare i ett moderskapsvikariat. Sedan fick jag en ordinarie tjänst och avancerade till linjeansvarig. Karriären framskred, och jag blev först vice rektor och nu är jag den andra rektorn i konstskolans historia, berättar Lappalainen.

Mia Lappalainen har drygt tjugo anställda, vilket betyder att organisationen är ganska kompakt. Utmaningar uppstår bland annat med arbetstider, efter undervisningen sker kvällstid. Det finns fem lärare i ordinarie tjänst, och de svarar för olika studieområden. I nuläget är timlärarna 16 till antalet. Dessutom har konstskolan tillgång till en sekreterare, informatör och specialist.

”Jag vill att man kommer och berättar för mig, om jag har fattat ett dåligt beslut.”
Mia Lappalainen, rektor

Spelregler för jämlik behandling

Merparten av personalen vid konstskolan är timlärare inom olika områden. Den främsta utmaningen som rektor har varit att skapa spelregler för att timlärarna ska uppleva att de blir jämlikt och rättvist behandlade.

– Vi har en så kallad lön för annat arbete i bruk, som är hälften av lönen för undervisningsarbetet. Denna tillämpades på varierande sätt. Lönen för annat arbete betalas nu exempelvis för uppgörande av information om framföranden och deltagande i gemensamma möten, men exempelvis inte för tid som används till egen utbildning. Det finns också fastställda ramar för hur många timmar annat arbete man kan ha, anger Mia Lappalainen.

Lappalainen vill skapa en kultur av teamarbete och att växa tillsammans i arbetsgemenskapen.

– Arbetet utanför undervisningsarbetet består också av deltagande i olika team, såsom Instagramteamet. Genom detta stöds tjänstelärarens arbete, eftersom deras resurser inte räcker till allt. Samtidigt ökar den viktiga känslan av att höra till arbetsgemenskapen för timlärarna, säger Lappalainen.

Även planeringen av undervisningen och bedömningen av eleverna har krävt gemensamma förhållningsregler. Inga spelregler kan dock omfatta alla situationer. Lappalainen betonar betydelsen av öppenhet.

– Vi förhandlar separat om särskilda situationer. Jag vill att man kommer och berättar för mig, om jag har fattat ett dåligt beslut, fastän det inte känns trevligt, skrattar Lappalainen.

”Jag har systematiskt smusslat in modeller för positivt ledarskap i mitt praktiska arbete.”
Mia Lappalainen, rektor

​Blicken riktad mot framgång

Mia Lappalainen har aktivt deltagit förutom i Uleåborgs stads egna utbildningar även i andra arbetslivsutbildningar som inhämtar kunskap ur teorier om positiv psykologi. Stöd i arbetet får hon från grupper med andra chefer inom Uleåborgs stad.

– Jag har systematiskt försökt smussla in modeller för positivt ledarskap i mitt praktiska arbete. I grunden finns tanken på att det som man fäster uppmärksamhet vid ökar. På möten kommer man ihåg att ge beröm. Vi vill lära oss av framgång och ta modell av den för andra sammanhang. Detta betyder inte att jobbiga ärenden åsidosätts, men vid ett misslyckande fokuserar vi på vad som ledde till framgång på något annat ställe.

Tanken bakom coachande ledarskap är att gå bredvid och leda medarbetaren att själv söka lösningar i stället för att chefen dikterar verksamhetsmodellerna.

Lappalainen anser att chefens utveckling av sin självkännedom är en viktig del i att lyckas i arbetet.

– Jag tror att äkthet och det att man är beredd att erkänna sina misstag och be om förlåtelse ökar tilliten till chefen. Jag är glad för att mina anställda vågar ta upp också svåra saker. Samtal är ett bra sätt att reda ut saker som besvärar en.

I utbildningarna har modet att ta upp saker framträtt som Lappalainens egen styrka.

– Detta är ett resultat av utveckling, eftersom jag anser att jag snarare är en mjuk person, och att det inte alls alltid känns trevligt att tala om jobbiga saker.

Timlärarnas avtal måste avbrytas till sommaren.

– Reformerna i arbetskulturen syns också i det att timlärare som har varit någon annanstans en tid emellan nu har varit ivriga att återvända till oss, säger Lappalainen glatt. [Klicka och drag för att flytta]

Mia Lappalainen, som gått över från danskonst till undervisningsbranschen, har en lång historia vid konstskolan i Uleåborg, och hon har personliga erfarenheter från olika arbetsroller.


Konstskolan i Uleåborg tillhandahåller grundläggande konstundervisning

Konstskolan i Uleåborg, som grundades 1980, tillhandahåller lagstadgad grundläggande konstundervisning inom sju olika konstarter, som domineras av visuell konst och scenkonst, inklusive dans.

Att alla konstarter har verksamhet under samma tak betjänar multikonstnärligheten: konstfostran som förenar olika konstarter tillhandahålls i form av konstfostran i tidig ålder för barn under skolåldern och uppåt.

Skolan har cirka 700 elever, varav en del studerar fler än en konstart. Produktioner som förenar olika konstarter pågår för studerande i alla åldrar.

Grundläggande konstundervisning är en del av det finländska utbildningssystemet, och bestämmelser om den finns i lagen och förordningen om grundläggande konstundervisning. Grundläggande konstundervisning ges vid 424 läroanstalter. Ingen annanstans i världen finns det något system som liknar den finländska grundläggande konstundervisningen.

17.2.2023