Rättsfall
2
/2016

Teija Metsäranta, ledande arbetsmarknadsjurist
Bild: Pixhill

Överföring av förskolelärare från UKTA till AKTA

Enligt HFD:s färska beslut kan förskolelärare överföras från UKTA till AKTA om kommunen överför förskoleundervisningen till dagvården och det därför finns en uppsägningsgrund.

I HFD-beslutet från februari avgjordes som rättsfråga om ett antal tjänsteinnehavare som arbetade som förskollärare vid skolor kunde sägas upp av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker och omplaceras i arbetsavtalsförhållande som barnträdgårdslärare på den grunden att kommunen beslutat omorganisera sin förskoleundervisning.

Efter förändringen följde anställningsvillkoren inte längre det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn (UKTA) utan i stället det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Anställningsförhållandet hos kommunen fortgick utan avbrott.

Förskoleundervisningen överfördes till dagvården

Kommunen hade fattat ett beslut om att kommunens förskoleundervisning i sin helhet skulle ordnas i samband med barndagvården från 1.8.2013. Merparten av kommunens förskoleundervisning hade redan dittills ordnats inom småbarnspedagogiken.

De fem lärare som arbetade med förskoleundervisning vid skolor hade inte behörighet för undervisningsuppgifter inom den grundläggande utbildningen. Kommunen kunde ändå erbjuda personerna arbete som barnträdgårdslärare i arbetsavtalsförhållande inom barndagvården.

Kommunen hänvisade till att det fanns en grund för uppsägning, eftersom förändringarna i arbetsuppgifterna baserade sig på att verksamheten lades om och det tidigare arbetet därför inte längre fanns kvar. Anställningsvillkoren skulle således bestämmas enligt det nya arbetet efter att uppsägningstiden löpt ut.

Kommunen fattade också i enlighet med 37 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare beslut om att personerna skulle sägas upp från sina tjänster som förskollärare 1.8.2013 och att tjänsterna skulle dras in. Från samma tidpunkt blev personerna anställda hos kommunen som barnträdgårdslärare i tillsvidaregällande arbetsavtalsförhållanden.

De berörda förskolelärarna överklagade besluten. I besvären hänvisade de anställda bland annat till att arbetsuppgifterna de facto inte hade förändrats väsentligt och att förändringen i anställningsförhållandet innebar försämrade anställningsvillkor. De anställda sade sig ha tagit emot de erbjudna arbetsuppgifterna som barnträdgårdslärare mot sin vilja, eftersom staden annars hade sagt upp dem.

Förvaltningsdomstolen godkände besvärsgrunderna och upphävde kommunens beslut. Förvaltningsdomstolen baserade i stor utsträckning sitt beslut på att det var fråga om ombildning av tjänsteförhållanden till arbetsavtalsförhållanden enligt kommunallagen, och att anställningsvillkoren då ska bibehållas.

Anställningsvillkoren beror på hur förskoleundervisningen ordnas

Kommunen besvärade sig hos högsta förvaltningsdomstolen. Som besvärsgrund anförde kommunen att det inte var fråga om ombildning av tjänsteförhållanden till arbetsavtalsförhållanden enligt kommunallagen, utan en omorganisering av verksamheten som innebar att förskolelärartjänsterna vid skolorna drogs in.

De personer som berördes av förändringen hade inte  behörighet för undervisning inom den grundläggande utbildningen. Därmed kunde kommunen inte erbjuda dem arbete inom undervisningsväsendet efter förändringen. Kommunen hänvisade också till jämbördigt bemötande av personalen, då största delen av förskoleundervisningen sedan tidigare sköttes som småbarnspedagogik vid daghem och enligt anställningsvillkoren i AKTA.

Enligt kommunen handlade konflikten i verkligheten om vilket kollektivavtal som skulle tillämpas. Förändringen innebar inte mindre lön för de berörda anställda, men arbetstiden som hade baserat sig på undervisningsskyldighet ändrades till allmän arbetstid och personerna övergick från lärarnas avbrottssystem till semestersystemet.

I motsats till förvaltningsdomstolen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att kommunens beslut var lagenliga. Domstolen ansåg att kommunen hade en grund för att dra in tjänsterna eftersom det inom undervisningsväsendet inte fanns något arbete att erbjuda som motsvarade förskolelärarnas behörighet.

Därmed godkändes principen att sättet att ordna förskoleundervisning inverkar på förskolelärarnas anställningsvillkor och att också ändringar i sättet att ordna undervisningen påverkar anställningsvillkoren. Om förskoleundervisningen inte ordnas som verksamhet vid en skola, kan anställningsvillkoren inte bestämmas enligt UKTA.

I högsta förvaltningsdomstolens beslut konstateras att det inte i förvaltningsprocessordning kan avgöras enligt vilket kollektivavtal anställningsvillkoren ska bestämmas i samband med förändringar i arbetet.

Förändringar i tillhandahållandet av tjänster kan medföra avtalsbyte

Beslutet är bra och viktigt och stärker den kommunala självstyrelsens betydelse i tillhandahållandet av lagstadgade tjänster. Beslutet innebär att förändringar i sättet att tillhandahålla tjänster kan påverka personalens anställningsvillkor och att dessa förändringar är möjliga att genomföra.

KT har alltid vidhållit att kommunerna själva kan bestämma om förskoleundervisningen ska ordnas i samband med dagvården eller skolan. När förvaltningen och styrningen av förskoleundervisningen överfördes till Undervisnings- och kulturministeriet påpekade KT att förskoleundervisningen inte för den sakens skull behöver ordnas inom skolan, inte heller om kommunens småbarnspedagogik utgör en del av undervisningsväsendet (se tidskriften Kuntatyönantaja 3/2013, s. 9–10).

Högsta förvaltningsdomstolens beslut avgjorde nu hur anställningsvillkoren ändras när verksamheten omorganiseras. För några år sedan gav högsta förvaltningsdomstolen ett beslut om förändringar i anställningsvillkoren vid överlåtelse av rörelse (se HFD 16.1.2012, L 34, Dnr 221/1/10 och tidskriften Kuntatyönantaja 2/2012, s. 24–25).

23.3.2016

Muita artikkeleita aiheesta