Case kommunen
3
/2017

Text: Tiina Toivakka
Bild: Jukka-Pekka Moilanen/KuvaUljas

Väl förberett är hälften vunnet

I Norra Österbotten har man börjat förbereda sig för vård- och landskapsreformen i god tid och planmässigt.

Juha Jääskeläinen

Personaldirektören för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt Juha Jääskeläinen tog i början av året över förberedelserna inför förflyttningen av personal i anknytning till vård- och landskapsreformen. Hans arbetsplats byttes till Norra Österbottens förbund där Jääskeläinen arbetar tre dagar i veckan. I kärngruppen ingår fem andra personer utöver honom.

Arbetet inleddes med att man bildade en särskild personalarbetsgrupp med ett brett urval representanter från olika fackorganisationer. Totalt ingår omkring femtio medlemmar i arbetsgruppen.

– I en så här stor grupp utförs inte det egentliga praktiska arbetet utan snarare fungerar den som informationsförmedlare och samordnare av gemensam information. Informationsgången har också fungerat bra, påpekar Jääskeläinen.

En förutredning inför det kommande

En mindre grupp än personalarbetsgruppen, den så kallade arbetssektionen, består av drygt tio medlemmar. Den har under Jääskeläinens ledning förberett en förutredning om den kommande förändringen. Arbetet har i huvudsak bestått av informationsinsamling och analys.

– Vi har samlat in information om de verksamheter som överlåts och om den personal som arbetar inom dem.

Information har samlats in bland annat om hur många arbetstagare som kommer att gå i pension under de närmaste åren. Man har också gjort en utredning om anställningsvillkoren, till exempel löner och arbetstider.

Efter informationsinsamlingen ger arbetssektionen ett förslag på hur den temporära förvaltningen som reformen förutsätter kunde arbeta och hur ärendena förs vidare.

Det första skedet av arbetet är nu klart och härnäst börjar man utarbeta ett förslag på den fortsatta beredningen. Avsikten är att utredningsarbetet ska vara klart i slutet av juni.

Många branscher berörs

Den utredning som nu gjorts i Norra Österbotten gäller totalt över 18 500 personer. Den information man fått har varit specifik, men utan namn- och personuppgifter. Personerna har fått nummerkoder för att den personliga integriteten ska skyddas.

Den grupp som deltagit i enkäten är mycket bred. Hela 645 olika yrkesbeteckningarna ingår. Social- och hälsovårdssektorn är naturligtvis störst och inom den är sjukskötare, närvårdare, primärskötare samt hälsocentral- och specialläkare i majoritet. Personer anställda inom den sociala sektorn finns också representerade i tusental.

– Utredningen gäller också den så kallade stödtjänstpersonal vars arbete till minst 50 procent är inriktat på social- och hälsovårdstjänster och som också förflyttas till landskapet. Hit hör bland annat de anställda inom köks-, städ- och IKT-branscherna samt administrationsområdet.

– En liten utmaning har uppstått på grund av att de personer som förflyttas från staten till det nya landskapet inte är med i utredningen eftersom enskilda statliga verk för tillfället inte ger ut information om den personal som förflyttas. Utanför utredningen blev omkring 500 personer som har olika tjänster inom de statliga verken, nämner Jääskeläinen.

Arbetsuppgifterna förändras

I landskapsreformen ingår också Popster-projektet som pågår i Norra Österbotten. Inom projektet skapas modeller och ett åtgärdsprogram för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska organiseras och produceras i Norra Österbotten från och med 1.1.2019 i enlighet med den lagstiftning som är under beredning.

Verksamheten inom social-och hälsovårdssektorn får mera betoning på öppenvård än tidigare, vilket innebär stora verksamhetsmässiga förändringar inom områdena för de kommande välfärdscentren.

– På personalsidan innebär detta att arbetsuppgifterna förändras och det uppstår ett större behov av omskolning. Karriärvägarna övervägs också från en ny synvinkel, förklarar Jääskeläinen.

Till de öppna frågorna hör bland annat hur valfriheten ska förverkligas. Det är ännu inte helt avgjort.

– Vi väntar bland annat på svar på i vilken omfattning valfriheten förverkligas och hur den påverkar personalen. Andra förändringar som reformen för med sig behandlas i flera underarbetsgrupper, i vilka Jääskeläinen uppskattar att hundratals personer i Norra Österbotten arbetar vid sidan om sin huvudsyssla.

Tillräckliga resurser är viktiga

Enligt Jääskeläinen är tillräckliga resurser avgörande för att förberedelserna ska löpa smidigt. Detta tycker han att man har lyckats med i förberedelsearbetet i Norra Österbotten.

– Att några av oss frigjorts från våra egentliga arbetsuppgifter för att arbeta med förberedelserna har underlättat processen betydligt.

Det praktiska arbetet har också underlättats av att utredningarna förberetts grundligt.

– De enkäter som skickats till personalen i de överlåtande organisationerna har förberetts omsorgsfullt. Vi har försäkrat oss om att frågorna har varit begripliga och att de verkligen är till nytta.

Det lönar sig att vara noggrann då man gör enkäter.

– Det lönar sig att koordinera enkäterna med de olika arbetsgrupperna så att det inte blir för många av dem under någon viss tidsperiod. Uppgiftslämnarnas arbetsbörda blir då för stor och deras tidtabeller för strama.

Överlag har Jääskeläinen varit nöjd med hur utredningsarbetet framskridit. Arbetsandan har varit god och de överlåtande organisationerna har också förstått hur viktigt arbetet är och har deltagit aktivt i det, vilket han är tacksam för.

Utredningsarbetet fortsätter efter det första skedet och under hösten är det meningen att ytterligare några tiotal personer ska rekryteras till arbetet, främst från de överlåtande organisationerna.

– Antalet personer torde öka till över hundra under 2018, uppskattar Jääskeläinen

17.5.2017