KT-kulma
2
/2017

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör

Avtals- och förhandlingssystemet ses över

Om regeringens vård- och landskapsreform blir verklighet kommer det kommunala avtals- och förhandlingssystemet att förändras i grunden. Också KT:s ställning förändras. Förändringen är av en storleksklass som gott kan jämföras med situationen då det kommunala centraliserade avtalssystemet och KT:s föregångare Kommunala avtalsdelegationen inrättades i början av 1970-talet.

Markku Jalonen

Enligt lagförslaget om bevakningen av kommunernas och landskapens arbetsgivarintressen ska KT bli nationell arbetsgivarorganisation för inte bara kommunerna och samkommunerna utan också för landskapen. Också företag och stiftelser där kommunerna och landskapen har bestämmande inflytande kan då bli medlemmar i Kommun- och landskapsarbetsgivarna KT.

Kollektivavtalen och beslutsfattandet kring dem kommer att fördelas på tre olika sektioner inom KT: en kommun-, en landskaps- och en företagssektion.

KT och huvudavtalsorganisationerna har inlett förhandlingar om ändringar i kollektivavtalssystemet i vård- och landskapsreformen. Parterna har kommit överens om vad som ska förhandlas före utgången av oktober i år.

Förhandlingarna gäller vilka kollektivavtal som kommer att ingås inom KT:s nya kommun-, landskaps- respektive företagssektion, vad avtalen ska innehålla och vilka arbetstagarorganisationer som ska vara förhandlings- och avtalsparter i olika avtal. I detta sammanhang utreds hur huvudavtalsorganisationerna kommer att vara representerade i olika avtalsalternativ.

KT har som mål att de kommunala avtalen ska bli färre och att också landskapen och deras företag ska ha ett begränsat antal avtal som är konkurrenskraftiga. I vilket fall som helst kommer förhandlingsprocessen att bli exceptionellt krävande och pågå parallellt med de följande förbundsvisa arbetsmarknadsförhandlingarna.

16.3.2017

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT