KT-kulma
5
/2012

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Matti Immonen

Behörighetsvillkoren bör ses över

De närmaste åren kommer kommunsektorn i stor omfattning att behöva ny och kunnig arbetskraft på grund av pensionsavgångarna och den åldrande befolkningen. Enligt arbets- och näringsministeriets översikt behövs det 20 000 nyrekryteringar enbart inom social- och hälsovårdssektorn. Ny personal behövs framför allt inom social- och hälsovårdsområdena, men också inom undervisningsområdet och det pedagogiska området.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Ett tillräckligt antal läkare, behörigheten hos barnskyddspersonalen och dimensioneringarna av institutionsvården för äldre är aktuella exempel på de extra krav som ställs på den kommunala personalen. Det finns skäl att fråga sig om arbetskraften räcker till för de ständigt ökande uppgifterna och på vilka sätt en tillräcklig arbetskraft kan tryggas.

Arbetsuppgifterna inom kommunsektorn är ofta strikt reglerade och yrkesstrukturerna konventionella. På arbetsplatserna kan det finnas starka barriärer mellan olika yrkesgrupper och utbildningsnivåer, även om serviceproduktionen förutsätter breda befattningsbeskrivningar och samarbete mellan yrkesgrupperna.

När det gäller socialarbetarnas behörigheter har kommunerna hamnat i en omöjlig position. Staten fastställde mycket snäva och strikta behörighetsvillkor för uppgifterna, men glömde se till att det finns tillräckligt med utbildningsplatser för socialarbetare. Nu kritiserar man kommunerna orimligt mycket i offentligheten och ondgör sig över att alla inte har formell behörighet.

Inom kommunsektorn är de formella behörighetsvillkoren ofta alltför strikta och snäva och de har nödvändigtvis inte uppdaterats i enlighet med de kunskaper och färdigheter som dagens examina ger. I detta sammanhang är yrkeshögskoleexamina ett utmärkt exempel och det kompetenskapitalet bör utnyttjas i större omfattning än i dag.

Behörighetsvillkoren bör fördomsfritt ses över och såväl de kvantitativa som de kvalitativa framtida kompetensbehoven bör prognostiseras.

Antalet utbildningsplatser och utbildningsinnehållet bör smidigt tillgodose behoven inom kommunsektorn på alla utbildningsnivåer.

17.10.2012

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT