Tilastot
1
/2024

Piitu Parmanne, työmarkkinatutkija

Osa-aikatyö yleistyy ­kunta- ja hyvinvointialalla

Joka seitsemäs kunta- ja hyvinvointialan palkansaaja tekee osa-aikatyötä. Osa-aikatyö on yleistynyt viime vuosina. Moni valitsee vapaaehtoisesti lyhennetyn työajan.

Osa-aikatyö yleistyy. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vajaa viidennes eli 18 prosenttia kaikista palkansaajista työskenteli osa-aikaisesti vuonna 2022. Osa-aikatyö on ­ollut ­perinteisesti yrityksissä yleisempää kuin julkisella alalla. Viime vuosina osa-aikatyö on kuitenkin yleistynyt myös julkisella sektorilla.

Kunta-alalla osa-aikatyötä tekevien määrä on kasvanut vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2022 osa-aikatyötä teki kunta-alalla 15 prosenttia palkansaajista. Luku sisältää sote- ja pelastusalan, sillä hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa.

KT:n arvion mukaan kunnissa osa-aikaisia työn­tekijöitä on 13 prosenttia ja hyvinvointialueilla 17 prosenttia.

Tyypillisesti osa-aikatyötä tehdään 80 prosenttia kokoaikaisesta työajasta. Osittaisella eläkkeellä olevilla työaika on usein puolet, eli 50 prosenttia. Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkka-aineistossa osa-aikai­siksi luetaan palkansaajat, joiden säännöllinen työaika on pienempi kuin ­kyseisen alan yleinen työaika. 

 

Osa-aikatyö on monelle oma valinta

Syitä osa-aikatyön tekemiseen on useita erilaisia. Osa-aikaisuus voi liittyä työn luonteeseen, kuten esimerkiksi kouluavustajien ja tuntiopettajien tehtäviin.

Usein on ajateltu, että osa-aikatyötä tekevä ott­aisi vastaan kokoaikaista työtä, jos sitä vain olisi tarjolla. Moni osa-aikainen on kuitenkin valinnut vapaaehtoisesti lyhyemmän työviikon, koska se sopii heidän elämäntilanteeseensa.

Kun iäkkäät palkansaajat lyhentävät viikoit­taista työaikaansa, he ovat todennäköisesti siirtyneet osittain eläkkeelle. Sen ­sijaan 30-40 -vuotiailla syynä osa-aikaisuuteen voi olla osittainen hoitovapaa tai muut työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät syyt. Osa-aikatyö, kuten muutkin työelämän joustot, voi olla työnantajille yksi keino lisätä henkilöstön saatavuutta. 

 

Osa-aikatyötä tekee nuori mies tai ikääntyvä nainen

Naiset tekevät osa-aikatyötä miehiä useammin. Vaikka sukupuolten välinen ero näyttää kasvaneen viime vuosina, osa-aikatyö yleistyy sekä miehillä että naisilla. Tilastojen ­mukaan tyypillinen osa-aikatyötä tekevä on nuori mies tai ikääntyvä nainen.

Osa-aikatyö on jonkin verran yhtey­dessä koulutusasteeseen. Alle 30-vuotiaista perusasteen koulutuksen suorittaneista miehistä osa-aikatyössä oli vuonna 2022 lähes joka kolmas. Yli 60-vuotiaista toisen asteen koulutuksen suorittaneista naisista osa-aikatyössä oli noin joka neljäs. ■

23.2.2024