Lainsäädäntö
6
/2020

Teksti: Anna Kukka, työelämän kehittämisen asiantuntija
Kuva: Unsplash

Koronatestauksen korvaukseen korotus

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat esittäneet hallitukselle työterveyshuollon resurssien käyttämistä koronatestien määrän lisäämiseksi. Lakiesitys on eduskunnassa.

covid.

Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys, jonka mukaan Kelan maksamaa koronavirustestien korvaustaksaa korotettaisiin sairausvakuutuslakia väliaikaisesti muuttamalla ja siihen liittyvällä asetuksella.

Asiaa on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä sekä Kelassa työmarkkinajärjestöjen (EK, KT, SAK, Akava ja STTK) ehdotuksen pohjalta.

Työmarkkinajärjestöt esittivät korvausmenojen rahoittamisen jakautumista siten, että valtio rahoittaisi puolet kustannuksista. Toisen puolen maksaisivat työnantajat ja työntekijät yhdessä.  

Tavoitteena on edistää yksilöiden mahdollisuutta mennä koronaepidemian aikana tutkimukseen covid-19-tartunnan toteamiseksi yksityiselle sektorille vaihtoehtona julkisen terveydenhuollolle, ja tukea työnantajien taloudellisia mahdollisuuksia tarjota työntekijöilleen näitä tutkimuksia.

Sairausvakuutuslakiin esitetään muutoksia

Valmistelun aikana ilmeni, ettei PCR-testien korvausten korottaminen ollut mahdollista työterveyshuollon korvauksia muuttamalla.

Tämän takia päädyttiin esittämään PCR-testien korvaamista yksityisestä sairaanhoitokorvauksista sairausvakuutuslakia väliaikaisesti muuttamalla. Siihen liittyy asetus, jolla säädettäisiin korvaustaksan määrästä. Laki olisi voimassa väliaikaisesti 1.1.–31.12.2021.

Korvaustaksaan korotus vuoden 2021 alusta

Kela on korvannut yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjä covid-19-tutkimuksia sairausvakuutuslain mukaisesti vakuutetuille 1.4.2020 lukien. Tällä hetkellä yksityisessä terveydenhuollossa PCR-testi on hinnaltaan noin 190–250 euroa.

Lisäksi asiakas joutuu yleensä maksamaan erikseen käynnistä, jolla hän saa lähetteen tutkimukseen sekä positiivisen tutkimustuloksen jälkeisestä ohjauksesta. Kela korvaa itse tutkimuksesta 56 euroa.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ehdottivat korvauksen suuruudeksi 150 euroa. Korvaustaksa tarkentuu myöhemmin annettavan asetuksen yhteydessä. Se jäänee todennäköisesti keskusjärjestöjen esitystä alhaisemmaksi.

Ensi vuoden alusta työnantaja voisi sopia PCR-
testin tarjoamisesta ja testin omavastuuosuuden kattamisesta työntekijöilleen nykyisen työterveyshuollon palveluntuottajan tai muun valitsemansa yksityisen palveluntuottajan kanssa. 

Näin esimerkiksi tilanteessa, jossa työterveyshuollon palveluntuottajan palveluvalikoimaan eivät kuulu covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävät tutkimukset.

Palveluntuottaja voisi saada suorakorvauksen testistä, vaikka työnantaja maksaisi omavastuuosuuden työntekijän puolesta. Työnantajan kustantama omavastuu olisi hallituksen esityksen arvion pohjalta noin 50–60 prosenttia testin kustannuksista. Työnantajalla ei olisi oikeutta saada päätöstä korvauksen maksamisesta.

Korvaustaksan korotusta kannattaa hyödyntää

Nykyisin työnantajat rahoittavat pääosan noin 80 prosenttia työterveyshuollon kustannuksista. Nyt ehdotettu omavastuuosuus PCR-testistä on suurempi kuin työmarkkinaosapuolten alkuperäisessä ehdotuksessa. Korvaustaksan suuruus vaikuttaa työnantajien halukkuuteen tarjota testejä työntekijöilleen.

KT toivoo, että työnantajat hyödyntävät korvaustaksan korotusta ja tarjoavat työntekijöille mahdollisuutta myös koronatestaukseen liittyviin palveluihin omassa työterveyshuollossaan.

Lakiesitys korvaustaksan korottamisesta koskee myös osakeyhtiöitä, jonka enemmistöomistajana on yksi tai useampi kunta tai kuntayhtymä ja jos muun kuin kunnan tai kuntayhtymän omistusosuus on yhteensä vähintään 25 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Se koskee myös työterveyshuollon yhtiöitä, joissa yhtiöittäminen on tehty kuntalaissa säädetyn yhtiöittämisvelvollisuuden täyttämiseksi.

11.12.2020