Oikeustapaukset
4
/2017

Tuula Vaskelainen, työmarkkina-asiamies
Kuva: Pixhill/KT

Pedagogisten opintojen puuttuminen ammatillisten aineiden opettajan rekrytoinnissa

Korkein hallinto-oikeus antoi kesäkuussa päätöksen, jonka mukaan puuttuvat pedagogiset opinnot eivät olleet peruste kolmen vuoden määräaikaiselle palvelussuhteelle. Päätös koskee tapausta, jossa opettaja palkattiin ammatillisten aineiden päätoimiseksi tuntiopettajaksi kolmen vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen.

Työnantaja käytti määräaikaisuuden perusteena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen 986/1998 13 a §:ää. Sen mukaan opettaja voidaan pedagogisen pätevyyden puuttuessa palkata antamaan opetusta sillä ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa suorittaa pedagogiset opinnot. Pykälä ei kuitenkaan liity viran määräaikaiseen täyttämiseen. Väliaikaisesti opetusta antavan opettajan kelpoisuudesta säädetään asetuksen 23 §:ssä.

Opettaja suoritti määräajassa pedagogiset opinnot, ja virka laitettiin uudelleen julkisesti haettavaksi, koska toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää kunnallisen viranhaltijalain 4 § mukaista julkista hakumenettelyä. Työnantaja valitsi virkaan ansioituneemman henkilön.

KHO katsoi, että työnantajalla on ollut viranhaltijalain 3 §:n mukainen peruste ottaa opettaja määräaikaiseen virkasuhteeseen, koska opettajalla ei ole ollut vaadittua kelpoisuutta ammatillisten aineiden opettajan tehtävään.

Kelpoisuusasetuksen 23 §:n mukaan opettaja, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia puuttuvien pedagogisten opintojen vuoksi, voidaan palkata enintään kahden vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen. Opettaja kuitenkin palkattiin kahden vuoden sijasta kolmeksi vuodeksi.

KHO:n ratkaisun mukaan työnantajan toiminta asiassa ei osoittanut, että määräaikaisen virkasuhteen käyttäminen oli perusteltua. Koska opettaja oli palkattu perusteettomasti määräaikaiseen virkasuhteeseen, oli hänellä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 §:n nojalla oikeus saada virkasuhteen päättyessä korvaus. Korvaus tuomittiin alarajalle. Opettaja oli oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen.

KHO 9.6.2017 T 2790

13.9.2017

Yhteystiedot