Työelämän kehittäminen
4
/2016

Virpi Taavitsainen, johtava työmarkkina-asiamies

Toimivaa työnjakoa oppaan avulla

KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteistyön tuloksena syntyi opas, joka tarjoaa tietoa muun muassa tehtävä- ja työnjaon muutostrendeistä niin meillä kuin maailmalla, muutosjohtamisesta sekä lainsäädännöstä ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista.

Toimivaan työnjakoon -oppaat

Elämme jatkuvien uudistusten ja muutosten keskellä. Vanhoja toimintamalleja kyseenalaistetaan ja uusia, tähän aikakauteen sopivia pyritään löytämään.

Viimeistään sote- ja maakuntauudistus tuo mukanaan muutoksia, mutta monet kunnalliset työnantajat ovat jo vuosien ajan tehneet pienemmän mittakaavan muutoksia omassa toiminnassaan. Näistä on saatu hyviä tuloksia niin palveluiden saavutettavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta kuin taloudellisesti ja henkilöstön työtyytyväisyyden ja työn mielekkyyden näkökulmastakin.

Monesti kuulee sanottavan, että suomalaisessa terveydenhuollossa ei osata toimia tehokkaasti tai se on kaavoihinsa kangistunutta. Todellisuus näyttää kuitenkin olevan toisenlainen. Kuntatyönantajat terveydenhuollossa toteuttavat jatkuvasti erilaisia muutoksia toiminnassaan, mutta ne eivät välttämättä ylitä julkisuuskynnystä. Alan ammattilaiset ovat näistä kyllä perillä, mutta suuri yleisö ei.

Hyvänä esimerkkinä ovat hoitajavetoiset terveysasemat ja fysioterapeuttien suoravastaanotot. Hoitajavetoisilla terveysasemilla potilaat ohjataan ensin hoitajan vastaanotolle. Lääkärin vastaanotolle mennään, mikäli potilaan vaivat edellyttävät lääkärin asiantuntemusta. Samalla tavalla potilas voidaan ohjata liikunta- ja tukielinvaivansa kanssa suoraan fysioterapeutin vastaanotolle.

Muitakin tehtäväsiirtoja tai työnjakoja on toteutettu, joista esimerkkinä mainittakoon sonograaferit eli ultraäänitutkimuksia tekevät röntgenhoitajat. Uusimpana ovat lainsäädännön muutokseen perustuvat terveydenhoitajien vastaanottamat isyydentunnustamiset.

Aikaisemmin lainsäädännön muutos on mahdollistanut rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden mm. sairaanhoitajille. Tätä mahdollisuutta on jonkin verran käytetty kuntatyönantajilla.

Opas syntyi yhteistyössä

KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen yhteinen terveydenhuollon hoitohenkilöstön erityiskysymyksiä käsittelevä TEHO-työryhmä päätti päivittää vuonna 2008 julkaistun työnjako-oppaan.

Päivitystyö aloitettiin tammikuussa 2015 kartoittamalla, millaisia tehtävien ja työnjakojen muutoksia Suomen kuntasektorilla oli tehty. Samaan aikaan käytiin keskustelua 2008 oppaan teemoista. Keskustelujen pohjalta alkoi hahmottua, että pelkkä päivittäminen ei riitä. Halusimme nostaa esille myös käytännön esimerkkejä.

Valitsimme neljä esimerkkiä työnantajan toteuttamista tehtävä- ja työnjakomuutoksista. Toimittaja haastatteli työnantajia opasta varten. Lisäksi kokosimme pienempiä tosielämän esimerkkejä toteutetuista muutoksista.

Koko opas saatiin valmiiksi toukokuussa 2016. Opas syntyi hyvässä hengessä, vaikka neuvottelukulttuuriin kuuluu myös vastakkaisten mielipiteiden esille tuominen. Sitkeiden, huumorillakin höystettyjen keskustelujen pohjalta päästiin tekstimuotoiluihin, jotka kaikki saattoivat hyväksyä.

Neljä kantavaa teemaa

Opas keskittyy terveydenhuollon henkilöstön tehtävä- ja työnjakoihin, mutta siinä on pyritty myös löytämään yhteyksiä muiden henkilöstöryhmien ja terveydenhuollon henkilöstön välisiin tehtävä- ja työnjakoihin.

Oppaaseen on koottu tietoa tehtävä- ja työnjakojen muutosten taustoista, kansainvälisistä ja kotimaisista muutostrendeistä, muutosjohtamisesta ja osaamisen ennakoinnista, lainsäädännöstä sekä palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista kuten työsopimuksista ja palkitsemisesta.

Työryhmän punaisena lankana oli, että parhaat muutokset saavutetaan hyvällä, aidosti toisen osapuolen mielipiteet huomioon ottavalla yhteistyöllä. Tätä näkemystä tukevat myös oppaan esimerkit.

Toinen kantava ajatus oli, että lähdettäessä suunnittelemaan ja toteuttamaan tehtävä- ja työnjakomuutoksia, otetaan huomioon eri ammattiryhmät.

Kolmas iso teema oli, että riippuen muutoksesta on myös huolehdittava riittävästä osaamisesta kunnollisen perehdytyksen, työssä opastuksen sekä lisä- tai täydennyskoulutuksen keinoin.

Neljäntenä mutta edellisten kanssa yhtä tärkeänä asiana nähtiin se, että on mietitty, edellyttääkö muutos työsopimuksen muutoksia ja missä laajuudessa on tarpeen käyttää palkitsemisen eri keinoja.

Opas antaa viitteitä näistä asioista ja ohjaa lisätiedon lähteille.  

Kirjoittaja on Toimivaan työnjakoon! -oppaan kirjoittaneen työryhmän puheenjohtaja.
Toimivaan työnjakoon! -opasta voi tilata KT:n verkkosivuilta. Opas on ilmestynyt myös ruotsiksi.

Tilaa opas >

14.9.2016

Yhteystiedot

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT