Lainsäädäntö
5
/2015

Lauri Niittylä, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Milloin virkasuhteeseen?

Kuntalain henkilöstöä koskevan perussäännöksen mukaan henkilöstö on joko virka- tai työsuhteessa kuntaan. Sellaista tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, tulee hoitaa virkasuhteessa.

Julkisen vallan käyttämisen rajoja ei ole mahdollista tarkkaan määritellä. Julkista valtaa käytetään lain mukaan seuraavissa tehtävissä:

 • Tehtävissä, joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa perusteella yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta.
 • Tehtävissä, joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa nojalla yksipuolisesti antaa toista velvoittavan määräyksen tai muulla tavalla tosiasiallisesti puuttua toisen etuun tai oikeuteen.
 • Julkisen vallan käyttöä voi sisältyä myös tehtävään, johon kuuluu esittelyä kunnallisessa päätöksentekoprosessissa.
 • Käyttäessään kunnan delegoitua päätösvaltaa henkilö käyttää julkista valtaa.
 • Valmistelutoimenpiteet, joilla on merkittävä vaikutus julkisen vallan käyttöä koskevaan päätöksentekoon

Henkilöstöryhmiä, joiden tehtäviin tyypillisesti kuuluu julkisen vallan käyttöä ovat esim.

 • sosiaalityöntekijä,
 • opettaja, joka päättää oppilaaksi ottamisesta, kurinpidosta, oppilasarvostelusta tai tutkintojen hyväksymisestä,
 • lääkäri, jonka tehtäviin voi sisältyä esimerkiksi pakkohoidosta päättäminen,
 • rakennus-, palo- ja terveystarkastajat sekä pysäköinnin valvonta-apulaiset,
 • palo- ja pelastushenkilöstö, jotka voidaan määrätä pelastusviranomaisiksi,
 • esittelytehtävät toimielimissä,
 • kuntalain mukaista delegoitua päätösvaltaa käyttävä henkilö sekä
 • julkisen vallan käyttöä koskevan päätöksenteon vastuullinen valmistelu

Vaikka henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla kuntaan virkasuhteessa.

Julkisen vallan käyttämistä ei ole:

 • Tehtävissä, joissa toteutetaan yksilön lakiin perustuvaa oikeutta ilman, että tehdään valituskelpoisia päätöksiä, tai ilman, että annetaan lakiin perustuvia yksilön oikeusasemaan tai vapauteen puuttuvia määräyksiä esimerkiksi terveydenhuollon tavanomaiset potilaan hoitoon kuuluvat tehtävät (sairaanhoitajan, lähihoitajan tehtävät).
 • Työnantajan tavanomaiseen työnjohto-oikeuteen kuuluvan päätösvallan käyttämistä kuten esim. työvuoroluettelon hyväksyminen tai vuosilomien vahvistaminen. Sen sijaan esimerkiksi virkasuhteen alkamiseen, päättymiseen, virasta pidättämiseen ja harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämiseen liittyvää päätöksentekoa on pidettävä julkisen vallan käyttönä.
 • Tyypillisiä tehtäviä, joihin ei pääsääntöisesti kuulu julkisen vallan käyttöä, ovat esimerkiksi suurin osa tavanomaisista toimistotehtävistä, tietotekninen ala, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen suorittavat tehtävät, ruokapalveluhenkilöstö, liikennelaitosten kuljettajat jne.

12.11.2015

Yhteystiedot