Tilastot
5
/2015

Niina Paakkonen, työmarkkinatutkija
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kolme neljästä työskentelee työsuhteessa

Kaksikymmentä vuotta sitten kunta-alan henkilöstöstä kolme viidestä oli virkasuhteisia. Vuonna 2014 kunta-alan henkilöstöstä kolme neljästä työskenteli työsuhteessa. Virka-suhteisia on enää reilu neljännes.

Virkasuhteisen henkilöstön määrä lähti laskuun, kun kuntalakia muutettiin. Vuonna 1995 voimaan tulleen kuntalain mukaan virat tulee perustaa vain viranomaistehtäviä varten. Vuoteen 2002 mennessä virkasuhteisten lukumäärä väheni noin kymmenellä prosenttiyksiköllä, ja virkasuhteisia oli alle puolet henkilöstöstä. 

Vuonna 2003 kuntalakiin tuli muutos, jonka mukaan virkasuhdetta voidaan käyttää vain tehtävissä, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä. Lakiin sisältyi ensimmäistä kertaa kuntia ja kuntayhtymiä velvoittava säännös, jonka mukaan avoimeksi tulevat virat on muutettava työsuhteiksi. 

Lisäksi työnantaja voi viime kädessä yksipuolisesti päättää palveluksessaan olevien henkilöiden palvelussuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, ellei henkilön tehtäviin kuulu julkisen vallan käyttöä. 

Vuonna 2014 virkasuhteisia oli enää reilu neljännes (27 %) henkilöstöstä. Työsuhteessa työskenteli kolme neljästä (73 %) henkilöstöstä.

Opettajista ja lääkäreistä valtaosa viranhaltijoita

Virkasuhteessa työskenteleviä on eniten kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä työskentelevistä. Sen piirissä on hieman yli puolet kaikista kunta-alan viranhaltijoista. 

Valtaosa (n. 90 %) opetushenkilöstöstä on virkasuhteisia. Poikkeuksen tekevät ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten, kansalais- ja kansanopistojen sekä lasten ja nuorten taidekoulujen opetushenkilöstö, joka on pääsääntöisesti työsuhteista. 

Opettajien lisäksi lääkäreistä valtaosa on virkasuhteisia. Vuonna 2003 lääkärisopimuksen piirissä olevista 95 prosenttia oli virkasuhteisia. Vuonna 2014 heitä oli viisi prosenttiyksikköä vähemmän. Vähiten virkasuhteisia on terveyskeskushammaslääkäreissä, joista hieman alle puolet on työsuhteessa.

Virkasuhteisten osuus laskenut eniten KVTES:n piirissä

Merkittävin muutos virkasuhteiden lukumäärässä on tapahtunut kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä. Sopimuksen piirissä työskentelevistä oli vuonna 2003 virkasuhteisia 37 prosenttia. Vuoteen 2014 mennessä osuus oli pudonnut kymmeneen prosenttiin. Kaikista kunta-alan virkasuhteisista vain 28 prosenttiin sovelletaan KVTES:siä. 

KVTES:in yleisin ammattinimike on sairaanhoitaja. Vuonna 1990 sairaanhoitajista oli virkasuhteisia 94 prosenttia. Vuoteen 2003 mennessä virkasuhteisten osuus oli jo pudonnut alle puoleen entisestä, ja nykyään heistä on enää kaksi prosenttia virkasuhteisia. 

Samankaltaista kehitystä on tapahtunut myös muissa ammattiryhmissä, esimerkiksi toimistosihteereillä. 1990-luvun alussa heistä 68 prosenttia oli virkasuhteisia. Nykyisin toimistosihteereistä virkasuhteisia on 16 prosenttia.

Teknisen sopimuksen henkilöstöstä 45 prosenttia oli virkasuhteisia vuonna 2003. Vuoteen 2014 mennessä lukumäärä oli laskenut 35 prosenttiin. Palomiehet ovat teknisen sopimuksen yleisin ammattinimike, ja samalla sopimuksen suurin virkasuhteessa oleva ammattiryhmä. Kunta-alan virkasuhteisista kahdeksan prosenttiyksikköä on teknisen alan henkilöstöä.

Virka- ja työsuhteisten lukumäärän kehitys kunta-alalla

Virka- ja työsuhteisten lukumäärän kehitys kunta-alalla

Virkasuhteisten osuus sopimusalan sisällä, 2003–2014

Virkasuhteisten osuus sopimusalan sisällä 2003-2014

12.11.2015

Yhteystiedot

Niina Paakkonen

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2132
Matkapuhelin:
+358 50 384 9286
Sähköposti:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT