Työelämän kehittäminen
4
/2014

Kuva: Pixhill

KT-yhteyshenkilöt ovat yhteistyökumppaneita

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on KT-yhteyshenkilö. Suurimmilla kuntatyönantajilla heitä voi olla useampi. He ovat paikallisen työnantajan edustajia KT:n ja kuntien sekä kuntayhtymien välisessä yhteistyössä.

KT-yhteyshenkilö on paikallisen työnantajan edustaja

 • Jokainen kunta tai kuntayhtymä on nimennyt KT-yhteyshenkilön, joka toimii KT:n yhteistyökumppanina.
 • KT-yhteyshenkilö on ensisijainen paikallisen työnantajan edustaja KT:n ja kunnan tai kuntayhtymän välisessa yhteistyössä ja yhteydenpidossa.

KT-yhteyshenkilöllä johtava rooli henkilöstöasioiden paikallisessa kehittämisessä

 • KT-yhteyshenkilöt koordinoivat työnantajan edustajana henkilöstöasioita, huolehtivat virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja yhtenäisen linjan noudattamisesta.
 • KT-yhteyshenkilöllä on oltava keskeinen ja johtava rooli henkilöstöasioiden paikallisessa kehittämisessä ja hoitamisessa. Hän toimii työnantajan edustajana mm. paikallisissa työmarkkina-asioita koskevissa neuvotteluissa.
 • Tärkeä tehtävä on myös palautteen antaminen KT:lle virka- ja työehtosopimuksiin liittyvistä ongelmista ja kehittämistarpeista.

KT-yhteyshenkilöksi johtavassa tehtävässä toimiva

 • KT-yhteyshenkilöksi tulisi nimetä henkilöstöpäällikkö tai henkilöstöjohtaja tai muu johtavassa tai itsenäisessä tehtävässä toimiva viranhaltija tai työntekijä.
 • Jollei kunnassa tai kuntayhtymässä ole henkilöstöpäällikköä tai vastaavaa, KT-yhteyshenkilönä toimii usein esimerkiksi hallintojohtaja, kunnansihteeri, talousjohtaja tai kunnanjohtaja.
 • KT-yhteyshenkilön ei tarvitse olla virkasuhteinen.

KT-yhteyshenkilö hoitaa yhteydenpidon KT:hen

 • KT-yhteyshenkilöt toimivat palvelussuhdeasioidenkoordinoijina. He selvittävät ensi vaiheessa paikalliset ongelmat ja ottavat tarpeen vaatiessa yhteyttä KT:n asiantuntijoihin.

KT-yhteyshenkilö välittää työnantajatietoa ja opastaa

 • KT-yhteyshenkilön on huolehdittava, että hänen saamansa työnantajatieto välittyy myös kunnan ja kuntayhtymän johdolle. Hänen velvollisuutensa on myös opastaa ja neuvoa kunnan johtoa näissä asioissa. KT-yhteyshenkilön on huolehdittava myös esimiesten osaamisesta sopimusasioissa.

KT-yhteyshenkilön rooli palvelutoimintoja ulkoistettaessa tai keskitettäessä

KT-lain mukaisesti KT palvelee kuntia/kuntayhtymiä ja kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia voivat noudattaa vain kunnat ja kuntayhtymät. Kunta tai kuntayhtymä on saattanut ulkoistaa esimerkiksi osana henkilöstöhallintoaan olevan palkanlaskennan ulkopuoliselle toimijalle.

Työnantajavastuu säilyy kunnalla ja sitä ei voi ulkoistaa. KT-yhteyshenkilön tulisi olla ensisijainen yhteydenottaja myös ulkoistetussa palvelussa. Esimerkiksi ulkoistetussa palkanlaskennassa yhteydenoton ongelmatilanteessa täytyy tulla KT-yhteyshenkilöltä, ei suoraan palkanlaskentayhtiöstä.

Työnjako tai rajapinta ulkoistetun toiminnan ja kunnan oman toiminnan välillä on tärkeä ja muutos on huomioitava henkilöstöhallinnon prosesseissa. KT lähettää aina antamansa vastaukset kopiona KT-yhteyshenkilölle. Kuntatyönantajan on huolehdittava yhtenäisestä työnantajalinjasta ja henkilöstöpolitiikasta myös henkilöstöhallintoa koskevissa ulkoistustilanteissa.

Palkka-asiamiehistä KT-yhteyshenkilöitä

KT yhteyshenkilön nimi otettiin käyttöön vuonna 2013. Sitä ennen yhteyshenkilöä nimitettiin palkka-asiamieheksi.

KT:n tiedusteluilla kerätään tietoa edunvalvontaan

KT toteuttaa erilaisia tiedusteluja kunnille/kuntayhtymille. Niillä kerättyä tietoa käytetään edunvalvonnassa mm. neuvottelutoiminnan tukena. Tiedustelut lähetetään vastattavaksi KT-yhteyshenkilöille. On kaikkien kannalta tärkeää, että KT:n kyselyihin vastataan.

Muuttuneet yhteystiedot ilmoitettava KT:hen

KT-yhteyshenkilöitä on pääsääntöisesti yksi kunnassa tai kuntayhtymässä. Suurimmilla kuntatyönantajilla heitä voi olla useampia. On tärkeää, että KT:lla on oikeat ja ajan tasalla olevat KT-yhteyshenkilöiden yhteystiedot. Muuttuneita tietoja voi ilmoittaa lomakkeella, joka löytyy KT:n verkkosivuilta https://www.kt.fi/kt-yhteyshenkiloiden-yhteystiedot tai sähköpostitse satu.lilja@kt.fi.

KT-yhteyshenkilöiden yleisimmät ammattinimikkeet

 • Henkilöstöpäällikkö 15 %
 • Hallintojohtaja 12 %
 • Kunnanjohtaja 9 %
 • Henkilöstöjohtaja 7 %
 • Talousjohtaja 7 %
 • Henkilöstösihteeri 5 %
 • Kunnansihteeri 4 %
 • Talouspäällikkö 3 %
 • Kaupunginsihteeri 2 %
 • Kunnankamreeri 2 %

Muita KT-yhteyshenkilöiden ammattinimikkeitä ovat mm. hallintosihteeri, kuntayhtymän johtaja, palkanlaskija, taloussihteeri tai palvelussuhdepäällikkö.

11.9.2014

Muita artikkeleita aiheesta