Oikeustapaukset
6
/2012

Ritva Liivala, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Virkasuhteen purkaminen

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että työnantajalla oli perusteet purkaa palomiehen virkasuhde tämän rikostuomion johdosta.

Kuva: Pixhill.

Palomies A oli käräjäoikeudessa 2.12.2008 tuomittu lähes kuusi vuotta kestäneistä nuuskan salakuljetuksesta ja tupakkalain vastaisesta myymisestä sekä törkeästä veropetoksesta kahden vuoden ja neljän kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hänet tuomittiin myös yhteisvastuullisesti menettämään valtiolle rikoshyötynä hiukan yli miljoona euroa.

K:n kaupungin pelastusjohtaja oli kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 41 §:n nojalla purkanut A:n virkasuhteen, koska A:n oli mainitun rikostuomion perusteella katsottava syyllistyneen vapaa-ajalla sellaiseen rikolliseen käyttäytymiseen, jonka voitiin katsoa vakavalla tavalla heikentäneen työnantajan ja viranhaltijan välistä luottamusta.

KHO:n ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin hallinto-oikeus, että kun arvioitiin työnantajan ja viranhaltijan olosuhteet kokonaisuudessaan, pelastusjohtajalla oli ollut viranhaltijalain 41 §:ssä tarkoitettu erittäin painava syy A:n virkasuhteen purkamiseen.

KHO:n mielestä palomiehen virkatehtävissä on usein kysymys ihmisten hengen tai terveyden taikka arvoltaan merkittävän omaisuuden pelastamisesta. Tehtävien luonteen ja niihin liittyvien toimivaltuuksien vuoksi palomieheltä voitiin edellyttää erityistä luotettavuutta työtehtävissä.

Nuuskan salakuljetuksessa oli ollut kysymys pitkään jatkuneesta toiminnasta, joka oli ollut suunnitelmallista ja sillä oli tavoiteltu suhteellisen suurta taloudellista hyötyä. Vaikka A:n rikokset olivat tapahtuneet viranhoidon ulkopuolella, hänen toimintansa voitiin, riippumatta tekojen rikosoikeudellisesta arvioinnista, katsoa osoittavan piittaamattomuutta lain säännöksistä ja olleen vastoin palomieheltä edellytettyä käyttäytymisvelvollisuutta. A:n toiminta oli olennaisesti heikentänyt häneltä palomiehenä vaadittavaa luotettavuutta.

Se, että hovioikeus oli sittemmin hylännyt osan käräjäoikeuden rikostuomion perusteena olleista syytteistä, ei KHO:n mukaan ollut esteenä virkasuhteen purkamiselle.

11.12.2012

Yhteystiedot