Oikeustapaukset
3
/2012

Teija Metsäranta, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill/KT

Toiminnan vakiintumattomuus määräaikaisuuden perusteena

Korkein hallinto-oikeus antoi helmikuussa 2012 ratkaisun, joka koski opettajan määräaikaisia virkasuhteita. Toiminnan vakiintumattomuus ja päätös kouluverkkoselvityksen tekemisestä eivät riittäneet perusteiksi.

Opetusalalla on paljon määräaikaista henkilöstöä sijaisina, määräaikaisina tuntiopettajina ja avoimen viran hoitajina. Viranhaltijalain lähtökohta on, että virkasuhde on toistaiseksi voimassa oleva, jollei määräaikaisuuteen ole viranhaltijalain 3 §:n mukaista perustetta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi helmikuussa 2012 antamassaan päätöksessään (dnro 3302/3/10), että kunnalla ei ollut kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaista perustetta määräaikaisille virkasuhteille, kun se oli ottanut opettajan kahdeksi peräkkäiseksi lukuvuodeksi määräaikaisesti avoimen viran hoitajaksi. Kunta velvoitettiin maksamaan opettajalle kahdeksan kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Määräaikaiseen virkasuhteeseen avoimen viran hoitajaksi otettiin kolmanneksi lukuvuodeksi toinen henkilö.

Työvoimatarve katsottiin pysyväksi

Kunta perusteli määräaikaisuutta toimintojen ja työvoimatarpeen vakiintumattomuudella. Kunta kertoi vastineessaan, että palvelutuotannon uudelleenjärjestely oli kesken, koska kunta oli tehnyt yhteistyötä kahden muun kunnan kanssa sivistystoimen alalla. Yhteistyöstä oli sovittu näiden kolmen kunnan yhtäpitävillä valtuustojen päätöksillä. Lisäksi koulu, johon virka oli sijoitettu, oli vähäisen oppilasmäärän vuoksi lakkautusuhan alaisena. Kunnanvaltuusto oli päättänyt kouluverkkoselvityksen tekemisestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa katsottiin, että palvelutuotannon uudelleenjärjestelyt ja yhteistyö muiden kuntien kanssa eivät osoittaneet, että kunnan tai allianssikuntien perusopetuksen opettajatarve vähenisi.

Osoitukseksi työvoimatarpeen pysyvyydestä katsottiin myös se, että opettaja oli palkattu heti edellisen viranhaltijan eläkkeelle siirtymisen jälkeen ja hänen kahden määräaikaisen virkasuhteen jälkeen samoihin tehtäviin oli palkattu toinen henkilö. Kouluverkon selvittämisestä tehdyt päätökset eivät myöskään oikeuttaneet määräaikaiseen palvelussuhteeseen, koska opettajavirka oli sijoitettu kouluun, josta ei kuitenkaan ollut tehty selkeää lakkauttamispäätöstä.

Toiminnan vakiintumattomuutta vaikea todentaa

Tämän ja muiden vastaavien korkeimman hallinto-oikeuden hallintoriitoja koskevien päätösten perusteella voidaan todeta, että työvoimatarpeen vakiintumattomuutta määräaikaisuuden perusteena voi olla vaikea todentaa. Jos määräaikaisuutta perustellaan tulevalla organisaatiomuutoksella, olisi tästä ja esimerkiksi koulun lakkauttamisesta oltava selkeä päätös.

Vakiintumattomuudella on niin ikään vaikea perustella lukuvuodesta toiseen jatkuvaa tuntiopettajuutta, jos opettajalla on opettamaansa aineeseen vaadittava kelpoisuus ja ainetta opetetaan opetussuunnitelman mukaan, vaikka sen tuntimäärä olisikin vähäinen. Kaiken kaikkiaan hallinto-oikeuskäsittelyssä ei oteta huomioon opetusalan erityispiirteitä, jotka tuottavat määräaikaisia palvelussuhteita monia muita kunnallisia toimialoja enemmän.

Vakiintuneen opettajatarpeen määrittelemiseen vaikuttaa muun muassa opetuksen resursointi tunteina vakanssien ja palvelussuhteiden sijasta. Kelpoisuuden perustuminen kapea-alaiseen ainekohtaiseen kelpoisuuteen, opetusvelvollisuuteen perustuva työaikajärjestelmä sekä keskitetyt rekrytoinnit lukuvuosirytmin mukaan vaikeuttavat myös omalta osaltaan suunnittelua ja pitkittävät helposti määräaikaisuuksia.

Oikeus korvaukseen

Viranhaltijalla on oikeus saada vähintään 6 kuukauden ja enintään 24 kuukauden säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus tilanteessa, jossa työnantajalla ei ole ollut määräaikaisuuden perustetta tai jos hänet on ilman perusteltua syytä otettu toistuvasti peräkkäin määräajaksi (ks. KVhL 3 §). Viranhaltijalla on oikeus korvaukseen edellä mainituissa tilanteissa, vaikka palvelussuhde päättyisi hänen omasta pyynnöstään tai hänet valittaisiin myöhemmin toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen. Viimeksi mainitussa tapauksessa työnantajan kannattaa sopia opettajan kanssa siitä, ettei tämä riitauta aiempia määräajaksi annettuja viranhoitomääräyksiä.


Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntöä:

  • 27.2.2012 t. 399 (dnro 3302/3/10);
  • 2.10.2008 t.2436 (dnro 2734/2/07);
  • 9.10.2008 t.2546 (dnro 292/3/08);
  • 31.5.2007 t.1469 (dnro 2676/1/05).

28.5.2012

Yhteystiedot

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT