KT-kulma
2
/2024

Markku Jalonen, verkställande direktör

Den offentliga servicen har medborgarnas stöd

De allt sämre offentliga finanserna tvingar regeringen Orpo till fler anpassningsåtgärder vid ramförhandlingarna i april, utöver de åtgärder som redan finns med i regeringsprogrammet. Det är fråga om åtstramningar på flera miljarder euro.

 

Arbetsmarknadsparterna i kommun- och välfärdssektorn har inför ramförhandlingarna startat en gemensam kampanj som lyfter fram det offentliga arbetet. Vårt gemensamma budskap inför de svåra besluten vid ramförhandlingarna är att den offentliga servicen har ett starkt stöd bland medborgarna och att servicen bär landet under alla tider. 

KT:s och huvudavtalsorganisationernas färska enkät visar att finländarna värdesätter det arbete som utförs i kommunerna och välfärdsområdena och vill trygga en tillräcklig finansiering för den lagstadgade servicen. En stor majoritet (89 %) anser att kommunerna och välfärdsområdenas service är viktig eller mycket viktig för en smidig vardag. Nästan lika många (86 %) anser att staten bör garantera kommunerna och välfärdsområdena en tillräcklig finansiering för den lagstadgade servicen.

Enligt KT:s utredningar tvingar den allt svagare ekonomin kommunerna och välfärdsområdena att spara mer i personalutgifter än tidigare. Den nuvarande finansieringsbasen räcker inte till för kommunernas och välfärdsområdenas skyldigheter och uppgifter. Utöver anpassningsåtgärderna är det nödvändigt att se över de lagstadgade skyldigheterna och normerna för kommunerna, välfärdsområdena och deras personal.

Trots utmanande omständigheter satsar arbetsmarknadsparterna i kommun- och välfärdssektorn tillsammans på att utveckla arbetsplatserna och synliggöra det offentliga arbetet. 

19.4.2024