KT-kulma
1
/2024

Markku Jalonen, verkställande direktör

Intressebevakning för företagsmedlemmar

Medlemmar i KT kan enligt KT-lagen vara sådana aktiebolag, stiftelser och andelslag som kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar äger eller har bestämmande inflytande i.

Syftet med lagändringen är att effektivera intressebevakningen och samordningen av de offentligt finansierade kommunerna och välfärdsområdena samt deras koncernsammanslutningar under samma tak. I och med bildandet av KT:s företagssektion är det varken funktionellt eller ekonomiskt meningsfullt att upprätthålla två överlappande intressebevakningsorganisationer för offentligt finansierade sammanslutningar.

Avaintas medlemsmöte beslutade 27.10.2023 att inleda en process för upplösning av föreningen. Enligt det beslut som fattades vid mötet upphör den operativa verksamheten 1.1.2025. Avsikten är att beslut om upplösning av föreningen ska fattas i vår. Medlemsmötet rekommenderade att behöriga sammanslutningar skulle ansluta sig till KT senast 1.1.2025.

Målet är att alla medlemmar i Avainta som är KT-behöriga ska ansluta sig till KT. Detta mål stöds också av de huvudavtalsorganisationer i kommun- och välfärdssektorn som företräder personalen. Medlemsavgiften för de arbetsgivare som hör till Avainta beräknas sjunka med cirka 50 procent jämfört med 2022, om de ansluter sig till KT.

I KT:s företagssektion tillämpas Avaintas kollektivavtal till utgången av avtalsperioden 30.4.2025. Inom social- och hälsovårdssektorn baserar sig avtalen på kollektivavtalen för välfärdssektorn. KT och huvudavtalsorganisationerna förhandlar om villkor som motsvarar nivån i Avaintas avtal senast efter avtalsperiodens slut. Vårt mål är att se till att de som blir medlemmar i KT får åtminstone samma servicenivå som ­Avainta erbjuder. KT ger råd i frågor som gäller organisering som arbetsgivare. 

23.2.2024

Muita artikkeleita aiheesta