Arbetslivsutveckling
6
/2023

Text: Hertta-Mari Kaukonen och Jenni Tepsa, Bild: Noora Huppunen

Uppsving för belöningar

Cirka 40 procent av välfärdsområdena och 50 procent av kommunorganisationerna tänker utöka användningen av olika slags belöningar.

Omkring två tredjedelar av personalen i välfärdssektorn och cirka 60 procent av personalen i kommunsektorn omfattas redan av snabba belöningar och engångsbonus. Arbetsgivarna inom sektorn tänker utöka användningen av belöningar ytterligare. En snabb belöning avser oftast en liten bonus som betalas snabbt efter en god arbetsprestation. Engångsbonus regleras däremot i kollektivavtalen, där de kallas engångsarvoden.

Att belöningar används i stor skala framgår av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s enkät om belöningar, som skickades till alla kommuner, välfärdsområden och deras sammanslutningar i början av sommaren. 

Belöningar för arbete, goda arbetsprestationer och kunnande har blivit ett aktuellt tema, då tillgången till personal har försämrats betydligt i alla yrken inom kommun- och välfärdssektorn i hela landet. 

 

Belöningar används i stor skala

Olika former av belöningar – materiella och immateriella –används i stor utsträckning i kommun- och välfärdssektorn. Största delen av välfärdsområdena (mätt i personalmängd 89 procent) och kommunorganisationerna (70 procent) använder till exempel rekryteringstillägg eller tillägg som förbinder till anställning under en viss tid. Också personalförmåner, såsom motions- och kulturförmåner, används flitigt i kommun- och välfärdssektorn.

 

Fler belöningssätt på väg

De arbetsgivare som inte använt en viss personalförmån ombads uppge om de övervägde eller hade planer på att införa en sådan förmån. 

De förmåner som nämndes mest inom välfärdssektorn var tjänstecykel (51 procent), familjevänliga verksamhetsmodeller (46 procent), arbetstidsbanker (27 procent) och stöd för motions- och hobbygrupper för personalen (23 procent). Vissa av de tillfrågade nämnde också tjänstebostäder för nyanställda (13 procent).
I kommunsektorn övervägde eller planerade arbetsgivarna att införa tjänstecyklar (50 procent), familjevänliga verksamhetsmodeller (24 procent), arbetstidsbanker (16 procent), reparation av cyklar (11 procent) och möjlighet att använda självproducerade tjänster förmånligt. Till de sistnämnda hör till exempel kulturtjänster och elevarbeten.

 

Mångsidiga belöningar används

Av belöningsmetoderna under de kommande tre åren lyfte de tillfrågade upp belöningshelheterna, centrala lönedelar, personalförmåner, belöningsutbildning för chefer, synliggörande av gott utvecklingsarbete, distans- och hybridarbete, snabba belöningar och engångsbonusar samt systematisk erkänsla för goda arbetsprestationer. 
Kommunerna och välfärdsområdena kan också erbjuda sina anställda förmånliga motionsmöjligheter, till exempel i sina sim- och idrottshallar.

 

Arbetsgivarna nöjda med den senaste löneuppgörelsen

Av belöningsenkäten framgår också att arbetsgivarna överlag är nöjda med den senaste löneuppgörelsen för kommun- och välfärdssektorn. Nöjda eller ganska nöjda är, mätt i personalmängd, 74 procent av organisationerna i välfärdssektorn och 71 procent av organisationerna i kommunsektorn. Missnöjda är 10 procent av organisationerna i välfärdssektorn och 16 procent av organisationerna i kommunsektorn. 

Av svaren att döma har särskilt användningen av lokala justeringspotter lett till utveckling av lönesystemet och rättvisare löner. 

KT skickade enkäten om belöningar till kommunerna, samkommuner, välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna. Enkäten besvarades av 188 organisationer som sysselsätter sammanlagt cirka 359 000 löntagare. Organisationerna som svarade täcker 89 procent av välfärdssektorns personal, 72 procent av kommunsektorns personal och för hela materialets del 81 procent av personalen inom sektorn.


 

”Belöningar är en satsning på framtiden”

På grund av arbetskraftsbristen inom kommun- och välfärdssektorn är belöningar nödvändiga för att locka anställda och få dem att stanna.

Belöningsenkäten som KT utförde sommaren 2023 visar att kommun- och välfärdssektorn i framtiden kommer att satsa allt mer på att belöna personalen och utveckla belöningssystemen. 

Niilo Hakonen, ledande sakkunnig inom arbetslivsutveckling vid KT, säger att belöningar är helt nödvändiga, eftersom tillgången till personal är ett problem i alla kommuner och välfärdsområden. Belöningar påverkar på många sätt organisationens kultur samt tillgången till personal och de anställdas benägenhet att stanna kvar hos arbetsgivaren. 

– Kommunerna och välfärdsområdena utvecklar kontinuerligt sin verksamhet. Olika belöningsmetoder behövs också till stöd för detta arbete. Det har varit glädjande att upptäcka att kommunerna och välfärdsområdena håller på att införa mångsidiga belöningsformer. Belöningar är en satsning på framtiden, säger Hakonen.

Niilo Hakonen uppmuntrar alla kommun- och välfärdsområdesorganisationer att utveckla belöningsmetoderna systematiskt.

– Belöning är viktigt om vi vill utveckla nya verksamhetsformer och ha personal som orkar arbeta, är motiverad och vill fortsätta i sina viktiga arbetsuppgifter inom kommun- och välfärdssektorn. Om vi inte kan belöna personalen för väl utfört arbete, halkar vi obönhörligt efter de andra sektorerna, säger Hakonen.

Enligt Hakonen uppnår man de bästa resultaten om det finns personer i organisationen som är genuint intresserade av att utveckla belöningar. Också i det politiska beslutsfattandet behövs förutsättningar och kompetens att ge utvecklingsarbetet tillräckligt med stöd.

– I kommunerna och välfärdsområdena utförs mycket lovvärt arbete som inte lyfts fram i offentligheten. Vi vill nu sprida bästa belöningspraxis så att varje kommun- och välfärdsområdesorganisation kan plocka åt sig det lämpligaste att implementera i sitt dagliga arbete, säger Hakonen.

15.12.2023