Arbetslivsutveckling
3
/2023

Henna Honkalo, kommunikationssakkunnig

Det offentliga arbetet är Finlands viktigaste investering

KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma kampanj ”Finlands viktigaste investering” lyfter fram det offentliga arbetets värde för hela samhället.

Julkinen työ on Suomen tärkein sijoitus.

Det offentliga arbetet är Finlands viktigaste investering, eftersom de tjänster som det producerar bär upp Finland under alla tider. Ändå mäts det offentliga arbetet ofta endast utifrån kostnaderna, inte utifrån vad som åstadkoms genom det. 

Ofta glöms det bort att den offentliga sektorn möjliggör att hela samhället fungerar. Den håller medborgarna trygga, friska och funktionsdugliga.

 I maj inledde KT tillsammans med huvudavtalsorganisationerna en gemensam kampanj, vars mål är att öka uppskattningen av det offentliga arbetet. Med i kampanjen utmanas alla arbetsplatser inom kommuner och välfärdsområden samt organisationerna inom branschen.

Kampanjen ordnas av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Offentliga sektorns union JAU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf. De vill delta i den offentliga debatten och särskilt lyfta fram betydelsen av det arbete som utförs inom kommunerna och välfärdsområdena med avseende på hela samhällets funktionsduglighet. 

 

Offentliga tjänster möjliggör en fungerande vardag

– De offentliga tjänster som kommunerna och välfärdsområdena producerar möjliggör en fungerande vardag, men deras värde uppmärksammas eller förstås inte innan någon av dessa tjänster som stöder medborgarnas vardag saknas eller av någon anledning inte är tillgänglig, säger KT:s förhandlingschef Anna Kukka.

Med hjälp av den gemensamma kampanjen väcker KT och branschens huvudavtalsorganisationer samhällsdebatt om betydelsen av det arbete som utförs även som en möjliggörare av verksamheten inom den privata sektorn. 

De offentliga aktörerna tillhandahåller bland annat dagvård, utbildning och infrastruktur även för företag och deras anställda. 

 

Lösningar nås tillsammans

Betydelsen av offentliga sektorns yrkespersoner och fungerande arbetsplatser ökar ytterligare i framtiden enligt KT och huvudavtalsorganisationerna. Det offentliga arbetet behöver även i fortsättningen kompetenta och välmående arbetstagare. 

När befolkningsstrukturen förändras behöver samhället ny kompetens, omfattande delaktighet, genuin omsorg och förebyggande av utslagning. Arbetslivet måste utvecklas i gott samarbete med anställda och arbetsgivare så att det blir attraktivare. 

För att säkerställa de offentliga tjänsterna är det nödvändigt att lösa den kroniska bristen på kompetent arbetskraft. Arbetskraftsbristen kan bemötas genom att förbättra arbetshälsan, öka utbildningskvoterna, främja arbetsrelaterad invandring, ta i bruk nya teknologier samt tillsammans utveckla nya verksamhetssätt.

 

Ett positivt gemensamt budskap

Det speciella värdet med kampanjen är arbetsmarknadsparternas gemensamma, positiva budskap om den offentliga sektorns betydelsefullhet. Kampanjen synliggör arbetslivet inom branschen och mångfalden i det viktiga arbete som där utförs. 

– Jag tror att detta stärker den inbördes tilliten och vi-andan mellan parterna. Frågan är viktig också därför att vi inte klarar oss i ett föränderligt arbetsliv – i en komplex verksamhetsmiljö och med allt knappare resurser – utan förmåga att lösa dessa utmaningar tillsammans, konstaterar Anna Kukka.

Under de pågående regeringsförhandlingarna betonar KT och organisationerna även att basfinansiering och andra verksamhetsförutsättningar måste säkerställas för kommunerna och välfärdsområdena, för att de ska kunna klara av sina lagstadgade uppgifter. 

 

Arbetsplatserna inom branschen utmanas med i kampanjen

I beslutsfattandet behövs förutsägbarhet och konsekvens för att säkerställa tillgången på personal och kunna utveckla effektiva tjänster. 

Med i kampanjen ”Finlands viktigaste investering” utmanas alla arbetsplatser inom kommuner och välfärdsområden samt organisationerna inom branschen, som kan ta vara på affischen på den intilliggande sidan, till exempel för att sätta upp på väggen.

Kampanjaffischen finns också på webbplatsen Tärkeissä töissä (i viktigt arbete), KT:s och organisationernas gemensamma webbplats för arbetslivsutveckling, där även bilder från sociala medier och delningstexter finns och kan användas. Tärkeissä töissä-webbplatsens sociala mediekanaler är @tarkeissatoissa (Twitter och Instagram) och Tärkeissä töissä (Facebook och LinkedIn). Hashtaggen för kampanjen är #tärkeinsijoitus.  

16.6.2023