KT-kulma
2
/2023

Markku Jalonen, verkställande direktör

Ökad produktivitet tryggar välfärden

I projektet Suomen Suunta har arbetsmarknadens centralorganisationer med stöd av Arbets- och näringsministeriet utarbetat gemensamma policyrekommendationer inför följande regeringsprogram.

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

En gemensam syn på hur produktiviteten kan stärkas och arbetsinsatsen ökas ger den kommande regeringen ett bra urval metoder att främja verksamhetsförutsättningarna för vår välfärdsstat.

En av de viktigaste gemensamma slutsatserna är hur mycket en produktivitetsökning inom den offentliga sektorn skulle underlätta balanseringen av de offentliga finanserna. Finansministeriet har uppskattat att om produktiviteten inom de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna ökar med enbart 0,5 procentenheter, minskar hållbarhetsunderskottet med 1,7 procentenheter.

Policyrekommendationerna betonar bl.a. att produktiviteten och utvecklingsarbetet i offentliga organisationer bör stödjas genom långsiktiga forsknings- och utvecklingsprojekt. Inom Business Finland föreslås ett ”Public Finland” som ska stödja innovationsverksamhet i offentliga organisationer i samarbete med företag och forskningsinstitut.

Produktivitetsarbetets framgång beror också på om tjänsterna, resurserna och lagstiftningen kring den offentliga verksamheten är i balans. Därför bör kommunerna och välfärdsområdena inte påföras fler skyldigheter, normer eller dimensioneringar. Även de nuvarande skyldigheterna och normerna borde bedömas med tanke på finansieringen och tillgången på arbetskraft. Utöver produktivitetsfrämjande behövs alla föreslagna metoder för att förbättra tillgången på arbetskraft. Arbetskraftsbehovet fortsätter att växa och just nu är bristen störst i den offentliga sektorn.

Trots turbulensen på den finländska arbetsmarknaden ökade de gemensamma policyrekommendationerna dialogen mellan arbetsmarknadsparterna.

17.4.2023

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT