Asian päällä
1
/2023

Text: Antti Kivimäki Bild: Eeva Anundi

Bred kompetens blir allt viktigare

Framtidens arbetsliv kräver allt mer branschöverskridande kompetens. KT:s enkät avslöjade intressanta förändringar i hurdan allmän kompetens HR-cheferna värderar högst nu och i framtiden.

Mertzi Bergman.

Branschöverskridande kompetens blir allt viktigare på arbetsplatserna inom kommunerna och välfärdsområdena. Så bedömer Mertzi Bergman, sakkunnig inom kompetens och utbildningspolitik vid KT.

– Arbetslivet, organisationerna och befattningsbeskrivningarna förändras i allt snabbare takt. Genom branschöverskridande kompetens kan arbetstagaren ta kontroll över förändringen.

Med branschöverskridande kompetens avses kompetens som inte är förknippad med någon viss examen eller utbildning, utan är till nytta i de flesta arbeten. Till sådana räknas till exempel förmåga att arbeta i team, digitala färdigheter, anpassningsförmåga, självledarskap och prognostiseringsförmåga.

– Branschöverskridande kompetens kan uppfattas som en ryggsäck som arbetstagaren alltid bär med sig, eller ett hemligt vapen som gör att arbetstagaren klarar sig under sin föränderliga karriär i en föränderlig miljö, säger Bergman.

En sådan ryggsäck är delvis en karaktärsfråga. Vissa har ett snabbare och flexiblare tänkande än andra, och vissa är sociala till sin natur. Enligt Bergman är det dock fruktbart att granska den branschöverskridande kompetensen som färdigheter och inte som egenskaper.

– Till exempel får alla nyttiga färdigheter genom ledarskapsutbildning, även om chefsrollen är mer naturlig för en del.

Färdigheterna bör formuleras i ord

Hur kan man skaffa sig branschöverskridande kompetens? Enligt Bergman är det framför allt fråga om inlärning som sker på arbetsplatsen och gemenskapens förmåga att utveckla sina verksamhetssätt.

– Det är viktigt att formulera färdigheterna i ord. Någon kan vara en särskilt god självledare och någon annan väldigt bra på att prognostisera, men om färdigheterna inte uttalas högt förblir de osynliga meriter. Då kan arbetstagarna inte själva heller sätta värde på sina förmågor, och kollegorna lär sig inget av dem.

Arbetstagarna kan dela tyst kunskap om sina specialförmågor via intern utbildning.

– Betydelsen av att lära tillsammans kommer att framhävas i framtiden. Ju mer komplext ärende, desto mer lär man sig om det tillsammans. Även i dagens läge skulle det löna sig för arbetstagare att vara medvetna om inlärningsaspekten i allt: vad var idag nytt på jobbet? Om det inte blir rutin att tala om sådant försvinner kunskapen, säger Bergman.

Behovet av prognostisering ökar

I slutet av året tog Bergman reda på synen på kontinuerligt lärande hos kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna. Enkätundersökningen gav svar från 71 kommuner eller samkommuner. Respondenterna var framför allt HR-direktörer och -chefer.

I enkäten fick de utvärdera vilka de fem viktigaste branschöverskridande kompetenserna är i deras organisation i nuläget och vilka fem som är bland de viktigaste i framtiden. De fick välja de fem viktigaste kompetenserna bland 14 kompetenser.

Enkäten avslöjade attitydförändringar angående många kompetenser.

Prognostiseringsförmåga fanns nu på tionde platsen på HR-direktörernas lista, men för framtiden ansågs den vara den näst viktigaste kompetensen.

– Utan den kan man inte bemöta behov och förändringar som kommunerna möter. Säkert har även den geopolitiska krisen och coronapandemin som dåliga överraskningar väckt insikter om behovet av prognostisering, bedömer Bergman.

Den livliga debatten om digital säkerhet och cyberhot den senaste tiden har troligtvis påverkat att HR-direktörerna värderade digital säkerhetskompetens på tredje plats som kompetens för framtiden. I nuläget värderade de den på plats 12, dvs. på tredje platsen från slutet.

Utvecklingen av teamarbete nådde en mättnadspunkt

Utvärderingsuppgiften gav även överraskande och svårtolkade resultat. Förmåga att arbeta i team ansågs nu vara på fjärde plats bland de viktigaste branschöverskridande kompetenserna. För framtiden värderades dock denna förmåga som ett sladdbarn på plats 14.

– Kanske teamarbete har utvecklats så mycket på den senare tiden att det i framtiden ses som en självklarhet. Jumboplatsen avspeglar kanske mer att man är trött på att utveckla teamarbete, inte så mycket att teamarbetets betydelse skulle minska i framtiden.

Ledarskapsförmåga föll från bronsplatsen till en sjunde plats i enkäten, och enligt Bergman kan det vara samma fenomen som ses här. När man har fokuserat så mycket på ledarskap under de senaste åren vill experterna i framtiden utveckla något nytt och mer spännande.

Digital kompetens fortsätter som toppfärdighet

Av de branschöverskridande kompetenserna lyser digital kompetens i toppen av respondenternas lista nu och i framtiden.

– Det är få arbeten där man numera klarar sig utan digitala färdigheter. I och med pandemin och förändringen i arbetslivet kommer betydelsen av digital kompetens endast att öka i framtiden.

Samtidigt var de digitala färdigheternas topplacering inte så självklar som tidigare. Tre av fyra respondenter lyfte upp dem bland de fem första som färdighet i dagens läge, men endast varannan respondent lyfte upp dem som framtidens färdighet. Enligt Bergman kan orsaken vara att man känner sig främmande för ett självklart svar när man ser mot framtiden, men eventuellt också synen på att man återgår till en lite mindre distanserad arbetskultur efter den nuvarande pandemitidens delvis påtvingade Teams-möten.

I toppen kvarstår även självledarskap, som föll från en silverplats till en bronsplats från nuläget till framtiden.

– Självledarskap är ett omfattande begrepp som omfattar allt från kontinuerligt lärande till förstärkande av resiliensen. Genom det kan arbetstagaren ta kontroll över den ökande osäkerheten. Ansvaret för kompetensutveckling ligger slutligen hos arbetstagaren själv, och det kan inte överföras på någon annan.

Bland de branschöverskridande färdigheterna betonar Bergman även tanke- och problemlösningsförmåga som anknyter till förmågan att ifrågasätta och tänka nytt. Dessa färdigheter steg från en femte plats till en fjärde plats när de reste från nutiden till framtiden.

– Då välfärdsområdena utvecklas behöver arbetstagarna tänka experimentellt och kritiskt. På så sätt kan de klokt och uppfinningsrikt allokera resurserna som används.

”Ryggsäcken kan uppfattas som ett hemligt vapen, som gör att arbetstagaren klarar sig under sin föränderliga karriär.”

När man har fokuserat så mycket på ledarskap under de senaste åren vill experterna i framtiden utveckla något nytt och mer spännande. Så här prognostiserar Mertzi Bergman.

I denna spalt berättar KT:s sakkunniga vad det talas om i arbetslivet inom kommunerna och välfärdsområdena just nu.

17.2.2023

Ytterligare information

Mertzi Bergman

sakkunnig i kompetens- och utbildningspolitik
Telefon:
+358 9 771 2270
Mobiltelefon:
+358 50 408 8076
E-post:
Mertzi.Bergman@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Muita artikkeleita aiheesta