Statistik
3
/2018

Bild: Pixhill

Personalstyrkan minskade

Inom den kommunala sektorn arbetade 419 000 löntagare i oktober 2017. Personalstyrkan minskade med 2 233, dvs. med en halv procent, jämfört med föregående år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens färska lönestatistik för kommunsektorn.

Laskeva pylväsdiagrammi

Kommunsektorns personalstyrka minskade redan för sjätte året i rad. Sedan 2011 har personalstyrkan minskat med totalt 22 373 anställda, dvs. med 5,1 procent.

Ser man till enskilda avtalsområden ökade antalet läkare, musiker och skådespelare en aning. Inom de övriga avtalsområdena minskade personalstyrkan. Mest minskade antalet anställda inom AKTA.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) tillämpas på närmare 310 000 anställda. Till de största yrkesgrupperna hör personalen inom socialvården, vårdpersonalen inom hälso- och sjukvården samt personalen inom småbarnspedagogiken.

Förhållandevis mest minskade antalet timavlönade anställda. Timavlönade är bl.a. anställda inom gatuunderhåll och renhållning, park- och trädgårdsarbeten samt olika slags byggnads- och installationsarbeten.

I oktober 2017 hade kommunsektorn cirka 411 424 månadsavlönade och 7 402 timavlönade. Cirka 30 000 personer hade oavlönad arbets- eller tjänstledighet eller var borta från arbetet av andra orsaker.

Av de kommunalt anställda var 26 procent tjänsteinnehavare och 74 procent anställda i arbetsavtalsförhållande. Andelen kvinnor var 80 procent av de anställda.

Totallönen i snitt 3 146 euro i månaden

Månadsavlönades lön för ordinarie arbetstid uppgick i oktober 2017 till i snitt 3 049 euro per månad. Totallönen uppgick till i snitt 3 146 euro per månad.

I oktober 2017 uppgick lönerna för ordinarie arbetstid inom AKTA:s avtalsområde i genomsnitt till 2 742, inom undervisningssektorn till 3 756, inom tekniska sektorn till 3 113 och för läkarna till 5 958 euro per månad.

Totallönerna uppgick inom AKTA:s avtalsområde i genomsnitt till 2 777, inom undervisningssektorn till 3 822, inom tekniska sektorn till 3 227 och för läkarna till 7 401 euro per månad.

Från oktober 2016 till oktober 2017 steg lönen för ordinarie arbetstid med i snitt 0,4 procent och totallönen med i snitt 0,3 procent. I granskningsperioden ingår inte de avtalsenliga förhöjningar inom kommunsektorn som avtalats på riksnivå.

Inkomstutvecklingen inom avtalsområdena har å ena sidan påverkats av löneglidningar och å andra sidan av strukturella förändringar.

De timavlönades lön för ordinarie arbetstid med tillägg var i oktober 2017 i snitt 14,78 euro per timme och den totala medeltiminkomsten 15,13 euro.

31.5.2018