Statistik
1
/2015

Mika Juutinen, arbetsmarknadsutredare
Foto: Pixhill

Vi går emot större arbetsgivarenheter

Kommunernas och samkommunernas storlek som arbetsgivare varierar mycket. Statistikcentralens material Lönerna inom kommunsektorn 2013 visar att de kommunala arbetsgivarnas storlek mätt i antalet anställda varierade stort från två anställda till tiotusentals.

Största delen, omkring 79 procent av kommunerna och samkommunerna är arbetsgivare med under 1000 anställda. En knapp fjärdedel (23 procent) är arbetsgivare med mellan 100 och 249 anställda.

I tio års tid har trenden varit växande kommunala arbetsgivare. År 2003 var det genomsnittliga antalet anställda 641 per kommunal arbetsgivare medan motsvarande siffra år 2013 var 952. Å andra sidan var de kommunala arbetsgivarna för tio år sedan fler (664), så storleksökningen syns inte när man ser till hela den kommunala personalen.

Den vanligaste storleksklassen för en kommunal arbetsgivare (100–249 personer) är fortfarande den samma som för tio år sedan, men andelen kommunala arbetsgivare som sysselsätter färre än tusen personer har sjunkit från 88 procent till 79 procent på tio år.

Särskilt i samkommunerna har organisationsstorleken vuxit avsevärt. År 2003 hade cirka 91 procent av samkommunerna under tusen anställda medan personalen i 79 procent av samkommunerna underskred tusen personer år 2013. Vid samma tid ökade den genomsnittliga personalstyrkan från 499 personer till 897.

Kommunernas och samkommunernas storlek som arbetsgivare enligt personalstyrkan

Antal anställda
som får lön
Kommuner % Samkommuner % Totalt
- 99 15,0 32,8 20,3
100 - 249 26,8 12,7 22,7
250 - 499 22,5 16,4 20,7
500 - 999 14,4 17,2 15,2
1 000 - 1 499 8,4 6,7 7,9
1 500 - 2 499 5,3 5,2 5,3
2 500 - 4 999 3,8 6,0 4,4
5 000 - 3,8 3,0 3,5
Totalt 100,0 100,0 100,0
Antal 320 134 454
Anställda i genomsnitt 975 897 952
Personalstyrka 312 000 120 000 432 000

Källa: Statistikcentralens lönestatistik för kommunsektorn, oktober 2013.

19.2.2015