KT-kulma
6
/2012

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Matti Immonen

De kommunala beslutsfattarna företräder arbetsgivaren

I kommunalvalet valdes nya kommunala beslutsfattare som också ska företräda kommunen som arbetsgivare. Kommunsektorn är landets största enskilda arbetsgivarsektor som för närvarande har cirka 441 000 anställda. Under de kommande åren är utmaningarna inom arbetsmarknads- och personalfrågorna av flera orsaker stora också på kommunal och regional nivå.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Att leda den arbetsintensiva kommunsektorn är ovanligt krävande på grund av det s.k.dubbla ledarskapet med både en politisk och en professionell ledning. Därför är det viktigt att arbetsfördelningen mellan beslutsfattarna och den professionella ledningen är så klar som möjligt när det gäller personalfrågor.

Den bild som de politiska beslutsfattarna skapar av kommunen som arbetsgivare bidrar till kommunsektorns arbetsgivarprofil och dragningskraft.

Kommunsektorns satsningar på brett ledarskap och utveckling av arbetsförhållandena syns i en omfattande färsk uppföljande undersökning som Arbetshälsoinstitutet utfört. Uppföljningen har utförts under en lång tid och visar att ledarskapet har förbättrats och de kommunalt anställdas arbetsstress har minskat. De anställda är också mindre benägna att gå i pension.

Kommunsektorns trumfkort i dessa tider av samarbetsförhandlingar är att anställningarna upplevs trygga. Under de senaste åren har permitteringar eller uppsägningar inom kommunsektorn varit sällsynta jämfört med den allmänna arbetsmarknaden.

Behandlingen av kommunsektorn i offentligheten står ofta i bjärt kontrast till de nypublicerade resultaten. Så gott som utan undantag refereras endast negativa nyheter från kommunsektorn, vilket snedvrider bilden av kommunsektorn som arbetsgivare.

28.11.2012

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT