KT-kulma
4
/2012

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Matti Immonen

Personalen åter i fokus

Den största dragkampen i regeringens budgetmangling gällde personaldimensioneringen inom dygnetruntvården på institutioner för äldre. Förnuftet segrade till slut och tillsvidare blir det inga bindande dimensioneringar om alla kommuner lyckas uppnå den rekommenderade nivån på 0,5 vårdare per klient fram till 2015.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Bindande och schematiska dimensioneringar skulle till stor del ha kullkastat den kommunala resutatutvecklingen och KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma resultatkampanj.

För närvarande arbetar 441 000 löntagare inom kommunsektorn. Det är fler än någonsin tidigare. Sedan länge har personalen ökat mest i yrkesgrupperna inom social- och hälsovården. Trots det kärva ekonomiska läget har personalstyrkan under de senaste åren ökat utan bindande dimensionering framför allt inom äldrevården med cirka 4 000 personer.

Personalstyrkan bör också fortsättningsvis kunna bestämmas utgående från funktionella behov av enskilda arbetsgivare så att variationerna mellan enheterna beaktas i fråga om både de äldres behandlingsrespons och behovet av och mängden vård.

Kommunsektorn har tills vidare lyckats rekrytera personal. Enligt KT:s utredning år 2010 var exempelvis 96 % av sjukskötarnas och 95 % av primärskötarnas och närvårdarnas befattningar tillsatta. Men de regionala skillnaderna i tillgången på arbetskraft är mycket stora.

De nya kommunala skyldigheterna och nedskärningarna i statsandelarna i regeringens budgetproposition försämrar i vilket fall som helst den kommunala ekonomin eftersom verksamhetsutgifterna ökar betydligt snabbare än skatteinkomsterna och statsandelarna. Den kommunala ekonomin kommer att vara stram också de närmaste åren. Hotbilder är en fortsatt snabb skuldsättning, höjda kommunalskattesatser och nedskärningar i arbetskraftskostnaderna.

6.9.2012

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT