KT-kulma
2
/2012

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Matti Immonen

Tuffa mål för arbetslivet i Finland

Arbetslivet i Finland ska utvecklas så att Finland blir det ledande landet i Europa när det gäller att utveckla arbetslivet och arbetslivskvaliteten. Ett så ambitiöst mål har satts upp i regeringens strategi för utveckling av arbetslivet, som ska vara klar under vårens lopp.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Det finländska arbetslivet klarar sig rätt bra med Europa som måttstock om man får tro enkäterna. I internationella jämförelser framstår möjligheterna att lära och utvecklas, skäliga möjligheter att påverka och socialt förtroendekapital som våra starka sidor när det gäller arbetslivet.

Det som behöver utvecklas mest är arbetarskyddet, arbetstillfredsställelse som beror på arbetsmiljön, minskning av brådskan och rättvis ledning.

Arbetsmarknadsparterna betonar att genomförandet av det nationella arbetslivsprojektet förutsätter välfungerande arbetsfördelning och samarbete mellan olika aktörer. Det är möjligt att nå målet genom att stödja en samtidig utveckling av resultatet och arbetslivskvaliteten på arbetsplatserna. Arbetslivskvaliteten och resultatet ska utvecklas samtidigt och genom arbetsplatsernas egna åtgärder som en naturlig del av arbetet och arbetsplatsens vardag.

Arbetet i kommunsektorn och andra sektorer är avgörande för måluppfyllelsen. Kommunsektorn har lång erfarenhet av att utveckla arbetslivskvaliteten och resultatet också under kommunstrukturreformer. Färska forskningsresultat har visat att detta faktiskt är möjligt eftersom de kommunanställdas arbetslivskvalitet inte försämrades av kommunsammanslagningarna som genomfördes under kommun- och servicestrukturreformen.

Kommunsektorns pågående resultatkampanj och förlängningen av arbetskarriärerna är goda exempel på kommunsektorns egna projekt vars genomförande främjar uppnåendet av målen.

30.3.2012

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT