Lagstiftning
4
/2011

Heikki Saaristo, arbetsmarknadsombudsman
Bild: Pixhill

Kommunerna kan grunda personalfonder

Personalfondskonceptet är ett nytt alternativ i kommunernas och samkommunernas belöningssystem.

Den nya personalfondslagen (934/2010) trädde i kraft 1.1.2011. Samtidigt upphävdes den 22 år gamla personalfondslagen som inte kunde tillämpas i kommunerna och samkommunerna.

Syftet med personalfondslagen är att främja användningen av belöningssystem som gäller hela personalen och att på så sätt förbättra produktiviteten och konkurrenskraften. Lagen avser också att främja det interaktiva samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen och att förbättra personalens möjligheter till ekonomisk delaktighet.

Belöningssystemet utvecklas

Ambitionen är att förbättra kommunsektorns belöningssystem och därmed också arbetets produktivitet och resultat. Personalfondskonceptet är ytterligare ett alternativ i kommunernas och samkommunernas belöningssystem. Den lokala arbetsgivaren och personalen avgör tillsammans om personalfondssystemet gagnar bägge parter.

Inom kommunsektorn kan arbetsgivaren betala resultatbonus till personalfonden (= personalfondsavsättning). Arbetsgivaren kan också bestämma om andra penningprestationer för belöning, vilka kan betraktas som tilläggsdelar enligt lagen. Tilläggsdelar kan inte användas om det inte finns ett fonderbart resultatbonussystem.

Vad ska man beakta när fonden bildas?

När en personalfond planeras ska arbetsgivaren och personalen i samarbete behandla bildandet av fonden samt det resultatbonussystem som inbringar medel för personalfondsavsättningar och beräkningsgrunderna för systemet.

Det lönar sig för arbetsgivaren och personalens representanter att på förhand be samarbetsombudsmannen ta ställning till om det planerade resultatbonussystemet uppfyller villkoren i personalfondslagen. Samarbetsombudsmannen ska bland annat övervaka att personalfondens verksamhet och förvaltning följer personalfondslagen och fondens stadgar. Samarbetsombudsmannens byrå kontrollerar på begäran att personalfondens stadgar är förenliga med personalfondslagen innan personalfondens konstituerande möte hålls.

Arbetsgivaren bestämmer för egen del om ett fonderbart resultatbonussystem. Det finns skäl för arbetsgivaren att komma ihåg att samarbetsförfarandena ska följas också när beräkningsgrunderna för personalfondsavsättningen ändras.

Personalen å sin sida fattar beslutet om bildandet av personalfonden och om fondens stadgar och förvaltning. I personalfondens stadgar bestäms till exempel huruvida en del av personalfondens styrelsemedlemmar ska väljas bland kandidater som hör till ledningen och som utsetts av arbetsgivaren.

Fonden en självständig juridisk person

Med personalfond avses en fond som ägs och förvaltas av personalen och vars ändamål är att förvalta de resultatbonusbelopp som kommunen eller samkommunen betalat till fonden och övriga medel som anges i personalfondslagen. Fonden är en juridisk person som är fristående från arbetsgivarens organisation och som endast får bedriva sådan verksamhet som anges i personalfondslagen. Personalfondsavsättningar till fonden och tilläggsdelar ska fördelas på medlemmarnas fondandelar, av vilka högst 15 procent varje år överförs till respektive medlems disponibla del.

14.9.2011

Ytterligare information

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Muita artikkeleita aiheesta