Case kommunen
6
/2017

Text: Tiina Toivakka
Bild: Paula Myöhänen

Anseendet är summan av många faktorer

Det mest avgörande för stadens anseende är dess självbild, platsens anda. Den uppstår när saker görs tillsammans, säger Timo Halonen, stadsdirektör 
i S:t Michael.

Stadsdirektör Timo Halonen undersökte i sin doktorsavhandling, som utkom år 2016, hur stadens anseende byggs upp. Resultaten från arbetet används i S:t Michael stads strategi som är under arbete och som ska vara färdig i slutet av året.

Halonen beskriver S:t Michaels anseende som neutralt. Det största problemet är att staden inte är känd på andra håll i Finland, den väcker inga särskilda föreställningar hos utomstående.

− S:t Michael lever fortfarande i hög grad genom sin historia. Nu är det dags att förnya sig, att lyfta fram nya saker och framhäva sina styrkor. Bilden av staden måste uppdateras till nutid.

Det borde inte vara svårt eftersom S:t Michael har många styrkor. Halonen nämner allra först bostadsmässan som ordnades i somras.

− Mässan gav oss möjlighet att på ett naturligt sätt lyfta fram styrkorna i vårt område, naturen, en fungerande vardag och närheten till Saimen.

Upphov till ett gott anseende, vid sidan av bostadsmässan, ger på sitt sätt bland annat ishockeylaget Jukurit som flyttades upp till FM-ligan förra året och yrkeshögskolan XAMK med sina många yrkesområden.

Halonen påpekar att stadens grundläggande infrastruktur är i skick. S:t Michael är vid sidan av de stora tillväxtcentrumen en liten storstad och har nästan likadana tjänster som de stora städerna, men avstånden är både mentalt och fysiskt korta.

– Det viktigaste är att tro på sina egna styrkor och att berätta om dem också utåt. Det här är något man måste arbeta för alla dagar.

Anseendet är verkligt för människorna

Anseendet är ett budskap om organisationen, området eller människan och det uppstår som ett resultat av flera faktorer.

− Anseendet behöver nödvändigtvis inte vara absolut korrekt, men för människan är det verkligt. Hon gör sina egna lösningar och slutledningar utgående från det, säger Halonen.

Det ekonomiska anseendet omfattar faktorer som området har ekonomisk nytta av och på grund av vilka det lönar sig att flytta till området. Det ekonomiska anseendet drar företag som planerar verksamhet till området.

Det anseende som är kopplat till verksamhet anger hur man tar hand om och bär ansvar för människorna, hur de olika offentliga tjänsterna är organiserade och hur lätt invånarna har tillgång till dem.

Den tredje faktorn är anseendet i berättelser. Det är betydelsebärande och förs vidare i människors samtal.

− Ett gott anseende kräver att alla tre delfaktorer är i skick. Området bör vara ekonomiskt konkurrenskraftigt och det bör ha en klar och tydlig strategi. Invånarna ska också uppleva att de mår bra i området och området bör ge upphov till en positiv image, framhåller Halonen.

De olika delfaktorerna i anseendet ska vara i så god balans sinsemellan som möjligt. Det lönar sig inte att lita på att bara en enda delfaktor håller ihop anseendet, påpekar Halonen.

Invånarna med för att skapa anseendet

Halonen framhåller att inget anseende kommer till vid skrivbordet. Det räcker inte att stadens beslutsfattare utarbetar strategiska mål eller publicerar en anslående annons i tidningen. Det är viktigt att gemenskapen känner till och identifierar de strategiska målen, och att gemenskapen mår bra och tar in målen i sin egen vardag.

− Varje kommuninvånare är en ambassadör för anseendet inom sitt område. En taxichaufför som uttrycker sina tankar om S:t Michael kan förmedla den mest trovärdiga berättelsen till en turist.

Just därför är det viktigt att invånarna är med och bygger upp anseendet. Det förutsätter att invånarna involveras i de strategiska valen, att det uppstår verklig diskussion och att invånarnas önskemål beaktas.

I S:t Michael har man lyssnat på invånarna när strategin utarbetats bland annat genom webbenkäter. Flera enkäter har genomförts och via den första fick vi in mer än 1 000 svar. Det gläder Halonen och han konstaterar att antalet svar visar på en helt ny slags aktivitet.  

Anseendet byggs upp kontinuerligt

Halonen påpekar att anseendet är ett verktyg och en fortgående process. Det byggs upp under lång tid och kan inte förändras i ett slag.

− Det förgångna påverkar också framtiden. När anseendet byggs upp måste man därför vara medveten om vad som hittills gjorts och hur man går vidare. Man måste hitta sina egna styrkor och identifiera sina svagheter.

Det finns olika verktyg för att mäta anseendet, objektiviteten i dem varierar. Det är svårt att noggrant mäta människors erfarenheter, men exempelvis kan uppgifter samlas in från kommunerna via de sociala medierna. Med hjälp av uppgifterna kan arbetet med att bygga upp anseendet vidareutvecklas.

− Men arbetet blir ändå inte färdigt och därför handlar det om en kontinuerlig process. Man får inte stampa på stället och varje budskap är viktigt, påpekar Halonen.

De anställdas viktiga roll

De kommunanställda har en särskilt viktig roll. De befinner sig mellan det strategiska beslutsfattandet och kommuninvånarna.

− Deras ansvarsfulla uppgift är att öppna dörrarna för kommuninvånarna.

Halonen understryker också de kommunala arbetsgivarnas ansvar. Det är viktigt att diskutera arbetets syfte och genomförandet av nya saker, vilket måste motiveras väl. Vikten av en fortsatt dialog understryks.

− Det lönar sig att fästa vikt vid hur saker främjas. Man kan vara av olika åsikt om saker, men när beslut fattats måste man stå bakom dem och stödja dem.

Till den politiska debattens natur hör att den påverkar och syns – även utanför stadens gränser.

− En dålig diskussionskultur stämplar snabbt hela staden. Det är viktigt att hålla den politiska debatten på saklig nivå. Ett dåligt anseende uppstår lätt och det är svårt att ändra på.

− Man måste komma ihåg att anseendet skapas i möten – i kundservicen, i beslut som gäller kommuninvånarna eller i tidningsskriverier och med utomstående ögon sett är sakerna just sådana som de ser ut att vara.

14.12.2017