KT-kulma
2
/2016

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör

Exceptionellt förhandlingsresultat

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat om konkurrenskraftsavtalet kan på många sätt anses vara exceptionellt. Avtalet utgör en omfattande helhet där minskade enhetsarbetskostnader kombineras med en centraliserad löneuppgörelse.

Markku Jalonen

I avtalet ingår också en överenskommelse om att främja lokala avtal och förbättra omställningsskyddet.

Avtalet innehåller betydande strukturella förändringar. En del av arbetsgivaravgifterna överförs permanent till löntagarna. Arbetstiden förlängs med i genomsnitt 24 timmar per år utan kompensation och semesterpenningarna inom den offentliga sektorn skärs ner med 30 procent under åren 2017–2019.

Exceptionellt är att de nuvarande kollektivavtalen förlängs med 12 månader utan lönehöjningar.

Socialskyddsavgifterna sänks på lika grunder för alla arbetsgivare. Det är viktigt särskilt med tanke på konkurrensneutraliteten mellan olika arbetsmarknadssektorer. Exceptionellt är också att sänkningen av arbetsgivaravgifterna för alla sektorer finansieras med sparåtgärder inom offentliga sektorn.

Sipiläs regering anser att uppgörelsen kommer att sänka arbetsenhetskostnaderna tillräckligt och har meddelat att regeringen återtar sitt förslag till konkurrenskraftspaket och tilläggsnedskärningar.

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna lyckades vid sina särskilda förhandlingar få till stånd en gemensam finländsk arbetsmarknadsmodell som presenterades som svar till regeringen. Det gemensamma ställningstagandet utgör inte en del av konkurrenskraftsavtalet. Ställningstagandet innehåller mål för innehållet i den finländska modellen och överenskommelser om den fortsatta beredningen. Beredningen inleds efter att konkurrenskraftsavtalet trätt i kraft.

Centralorganisationernas riktlinjer räcker till för regeringen som precisering av den finländska modellen och kan enligt regeringen ses som ett vägval som stärker hållbarheten i den offentliga ekonomin.

Under våren kommer det att föras förhandlingar om hur förhandlingsresultatet ska tillämpas inom de enskilda sektorerna. Förhandlingarna har åtminstone tillsvidare fördröjts av att FFC-förbunden och framför allt PAM ställt sig utanför avtalet. Kommunsektorns förhandlingar väntas bli en stor utmaning, särskilt i fråga om förlängningen av arbetstiden. De branschvisa förhandlingarna ska föras inom maj månad. Huruvida det exceptionella avtalet blir verklighet eller inte avgörs först i början av juni.

14.3.2016

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT