Case kommunen
5
/2015

Text: Oili Valkila
Bild: Juhani Fräki/Fotoflame

Enhetlig vårdideologi gör arbetet smidigare

Kolari kommun går in för att utveckla vården för äldre och utvecklingsstörda med hjälp av programmet Kunteko. Man hoppas att projektet ska förbättra produktiviteten, men framför allt arbetshälsan. Det kommer också att ske då arbetet blir meningsfullare i och med enhetligare mål, tror omsorgsdirektör Lahja Harju.

Lahja Harju

Anställda i Kolari kommun hade deltagit i sammankomster där Kunteko 2020, programmet för arbetslivsutveckling inom kommunsektorn har presenterats, och initiativet till projektet lyftes också fram av anställda.

– Jag tycker det är mycket bra att initiativet kommer från personalen, säger Lahja Harju, omsorgsdirektör i Kolari.

Harju bekantade sig närmare med projektet tillsammans med chefspersoner och när KunTekos regionala sammankomster inleddes, beställde kommunen en videoinspelning av sammankomsten från Helsingfors. Personalen deltog från första början i diskussionerna.

Efter den regionala sammankomsten höll vi vårt eget möte och samlade in så kallade frön av personalen, dvs. idéer för personalutveckling. Det gällde frågor som personalen tyckte var viktiga utvecklingsobjekt.

Det primära målet för vårdprojektet i Kolari är att förbättra produktiviteten, men framför allt arbetshälsan.

Fyra vårdenheter är med

Till utvecklingsobjekt valdes tre enheter som ger service till äldre klienter. Först valdes serviceboendet som representeras av servicehemmet i Kolari med 35 platser. Sedan valdes hemtjänsten som levererar tjänster hem till äldre personer och till tredje objekt valdes vårdavdelningen som erbjuder äldre akut eller också mer långvarig sjukvård.

Boendeplatserna för utvecklingsstörda utökades med 15 platser i samband med en nybyggnation hösten 2014. Utmaningarna i detta sammanhang är i hög grad de samma som i äldrearbetet och därför valdes tjänsterna för personer med funktionsnedsättning till fjärde objekt. 

– Den bakomliggande tanken är givetvis att fokusera på tjänster som ges i hemmet. Vi vill hjälpa äldre att bo kvar hemma så länge som möjligt och förkorta tiden i effektiverat serviceboende eller på vårdavdelning, säger Harju.

Idéer från personalen för en enhetlig vårdideologi

I kommunen arbetar man med att utforma en enhetlig vårdideologi som man vill att det pågående projektet Seniorikaste ska baseras på. 

Mot målet ledde bland annat de så kallade fröna som under möten lyftes fram av personalen för utveckling av rehabiliteringen. En idé var att byta klienter mellan olika enheter så att inget av det goda arbete som kanske redan inletts vid en enhet skulle gå till spillo. Samtidigt sprids viktig information och undviks onödigt överlappande arbete. 

Andra idéer från personalen var att förbinda sig till de gemensamma principerna samt en modell med egenvårdare.

– Vårdideologin utgår från att aktivt rehabiliterande arbete ska tillvaratas. Det är viktigt att alla parter förstår vad det innebär att vara gammal och hur klientens egna och också de anhörigas resurser kan tas tillvara, säger Harju.

Enligt henne spelar informationen en mycket viktig roll. Målet är att alla anställda ska känna sina klienter så bra som möjligt och att då klienterna flyttas sker det genom ledsagning från en enhet till en annan utan att viktig information tappas bort på vägen.

Det är också viktigt att känna till vad andra anställda gör. På så sätt slipar man av gränsytorna mellan de olika enheterna samt kommunen och de anhöriga.

I projektet ingår också arbetsutveckling med hjälp av ny teknik.

– I kommunens budget för år 2016 har vi föreslagit att nya datasystem ska tas i bruk även i äldrearbetet. Vi breddade dessutom projektet så att hemtjänstens personal får möjlighet att via smartelefon skriva in sig i systemet för verksamhetsstyrning och i det införa anteckningar om vårdarbetet och om annat. Därifrån skulle uppgifterna sedan elektroniskt överföras till fakturering och statistik.

På så sätt underlättar tekniken skötseln av de administrativa rutinerna och ger personalen mer tid för det ordinarie vårdarbetet.

Sparringen börjar i december

Kunteko har konkurrensutsatt för kommunerna en utvecklingspool som består av 13 sakkunniga från olika områden. Till sparrare i Kolaris projekt valdes utvecklings- och arbetshandledningsservicen Seija Strömberg. Seija håller sin första sparringsdag i december. Hon har varit med i liknande utvecklingsprojekt för att engagera anställda på arbetsplatser. Projekten har haft som mål att förbättra effektiviteten, resultaten och personalens arbetshälsa. 

Också interna utvecklare börjar utbildas med stöd av KunTeko redan i januari. Den interna utvecklaren ansvarar för det praktiska utförandet av utvecklingsprocessen på sin arbetsplats eller i sin organisation.   I projektet utbildas två interna utvecklare från varje enhet och en från rehabiliteringen, sammantaget nio.

– På sätt och vis är den interna utvecklaren en inspiratör inom sin egen enhet. Samtidigt påminner utvecklaren också om vilka frågor vi vill föra framåt, vilka som är viktiga och vilka vi behöver sätta mer krafter på. Utvecklarna är alltså projektets kontaktpersoner och språkrör mellan cheferna och arbetsplatsen och tvärtom, säger Harju.

Kolaris försörjningskvot fortfarande god 

Invånarna i den lilla gränskommunen Kolari uppgår till cirka 3 800. Turismen i Ylläs-kommunen har stor betydelse för sysselsättningen. Det föds årligen 45 barn i kommunen så andelen unga invånare i förhållande till de äldre åldersklasserna är fortfarande rätt stor. Antalet pensionärer ökar ändå hela tiden. Projektet för utveckling av äldrearbetet är aktuellt nu innan det stora antalet äldre kommer att kräva att tvingande korrigerande åtgärder måste vidtas.

Personalens initiativ till utvecklingsprojektet stärker engagemanget i målen eftersom de upplevs som egna och meningsfulla. Sammantaget berör projektet för utveckling av arbetet med äldre och utvecklingsstörda så många som 70 anställda i Kolari.

12.11.2015