Lagstiftning
4
/2014

Kirsi Korppi, arbetsmarknadsombudsman
Bild: Pixhill

Skärpta villkor för alterneringsledighet

Villkoren för alterneringsledighet ändrades den 1 september 2014. Revideringen av villkoren gällde förutsättningarna att bli alterneringsledig och anställningen av vikarier.

I fortsättningen kan en anställd få alterneringsledighet först efter 16 år i arbetslivet i stället för nuvarande 10 år. Alterneringsledigheten förlängs till 100–360 kalenderdagar. Alterneringsledigheten får också i fortsättningen hållas i perioder. Hela ledigheten ska ändå hållas inom två år från att den inleddes.

Vid en periodisering av alterneringsledighet ska varje period omfatta minst 100 kalenderdagar, vilket innebär att en alterneringsledighet högst kan hållas i tre perioder.

Tidpunkten för en alterneringsledighetperiod får flyttas. Överenskommelse om den nya tidpunkten ska ändå ingås mellan arbetsgivaren och den anställde innan alterneringsledighetsperioden i fråga börjar. En överenskommelse mellan den anställde och arbetsgivaren om att ändra tidpunkten för en alterneringsledighetsperiod ska lämnas till arbets- och näringsbyrån innan den lediga perioden i fråga börjar. Ledigheten får fortfarande användas på det sätt den anställde själv vill. Den anställde kan beviljas alterneringsledighet på nytt efter att ha arbetat i fem år. Också ersättningen för alterneringsledighet kvarstod oförändrad.

Alterneringsersättningen är, beroende på hur länge den anställde arbetat, antingen 70 eller 80 procent av den arbetslöshetsdagpenning som personen i fråga har rätt till om han eller hon blir arbetslös.

Övre åldersgräns för anställda som blir alterneringslediga

Det är inte längre möjligt att gå i pension direkt efter en alterneringsledighet. Alterneringsledigheten får en övre åldersgräns, för närvarande 60 år. En anställd får påbörja sin alterneringsledighet senast före utgången av den kalendermånad under vilken han eller hon fyller 60 år.

Åldersgränsen är bunden till lagstiftningen om arbetspensioner och motsvarar den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare, minskad med tre år.

Det innebär alltså att den övre åldersgränsen ändras om den nedre gränsen för ålderspensionsåldern ändras. Den övre åldersgränsen tillämpas inte på personer som är födda före 1957. Den övre gränsen är lika för alla oberoende av vilket pensionssystem personen omfattas av. Den övre åldersgränsen gäller inte anställda vars pensionsålder enligt ett yrkesbaserat pensionssystem eller ett tilläggspensionssystem är lägre än den nedre gränsen för åldrespensionsåldern enligt lagen om pension för arbetstagare.

Villkoren för att anställa vikarier skärps

Den som anställs som vikarie för en alterneringsledig ska ha varit arbetslös med eller utan avbrott minst 90 kalenderdagar före anställningen. När arbetslöshetens längd beräknas beaktas arbetslöshetsdagarna under de 14 månader som föregått alterneringsledigheten.

I praktiken innebär det alltså att en person inte efter ett långt vikariat kan anställas som vikarie under en alterneringsledighet även om personen varit arbetslös i en dag. Arbetslöshetsvillkoret gäller inte arbetslösa arbetssökande under 30 år som avlagt en yrkes- eller högskoleexamen högst ett år tidigare.

Det räcker också med en enda dags arbetslöshet om vikarien är under 25 år eller över 55 år när alterneringsledigheten börjar. Vikarien behöver inte heller i fortsättningen anställas för samma uppgifter som den alterneringsledige.

Andra ändringar i lagen om alterneringsledighet

Enligt den nya lagen räknas som tid i arbetet också sådan arbetad tid eller med arbetstid jämförbar tid som en person har varit försäkrad i ett av Europeiska unionens medlemsländer, en stat som hör till det europeiska ekonomiområdet eller Schweiz. Bevisskyldigheten för arbete eller tid som är jämförbar med arbetstid finns hos den som ansöker om alterneringsledigt.

Också efter att den nya lagen trätt i kraft ska alterneringsavtalet alltid lämnas till arbets- och näringsby-rån innan alterneringsledigheten inleds. Däremot kan arbetsavtalet för en vikarie eller någon annan tillförlitlig utredning över att en vikarie har anställts för alterneringsledigheten lämnas antingen innan alterneringsledigheten inleds eller utan dröjsmål efter att alterneringsledigheten har inletts.

Arbetsavtalet eller någon annan tillförlitlig utredning anses ha lämnats utan dröjsmål om det har gått ungefär en vecka sedan alterneringsledigheten inleddes.

Tidigare hade en alterneringsledig inte rätt till alterneringsersättning i de situationer där hans eller hennes anställning upphörde av orsaker som inte beror på den anställde innan minimitiden för alterneringsledigheten hade uppfyllts.

Enligt den nya lagen betalas alterneringsersättning ända tills anställningen upphör, om anställningen upphör av orsaker som inte beror på den anställde innan alterneringsledigheten har pågått i 100 kalenderdagar.

11.9.2014

Muita artikkeleita aiheesta