KT-kulma
3
/2013

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Uzi Varon

Ekonomin tvingar till anpassningsåtgärder

Den försämrade ekonomin tvingar allt fler kommunala arbetsgivare att anpassa sina arbetskraftskostnader. Enligt KT:s utredning bedömer man att personalutgifterna måste minskas med över 600 miljoner euro i år, vilket är cirka 3 procent av de totala arbetskraftskostnaderna.

Merparten av besparingarna fås genom en omorganisering av arbetet och funktionerna, eller genom effektivisering och naturlig avgång. Krav på rekryteringstillstånd är vanliga. Rekryteringen skärps bland annat genom minskad användning av vikarier och andra visstidsanställda och genom att tjänster och befattningar inte tillsätts. Många kommuner och samkommuner har gjort upp fleråriga program för att balansera ekonomin.

Omfattningen av kommunsektorns permitteringar överdrivs ofta i offentligheten. Ett tjugotal kommunala arbetsgivare bedömer att de blir tvungna att permittera en del av sin personal i år, eftersom fackorganisationerna vägrar att ingå lokala avtal om anpassningsåtgärder. De som besvarade KT:s förfrågan bedömer att cirka 5 000 personer permitteras. Uppsägningar av ekonomiska orsaker går att undvika nästan helt åtminstone ännu i år.

I allmänhet kan man undvika mer omfattande permitteringar i de kommuner där man kommit överens med fackorganisationerna om att exempelvis byta ut semesterpenningen mot ledighet eller om att i sparsyfte ta tjänstledigt utan lön. Det bör framhållas att permitteringar och uppsägningar kan undvikas genom lokala avtal.

Oavsett hur den kommande avtalsuppgörelsen ser ut kommer följande arbetsmarknadsförhandlingar att vara i en nyckelposition när det gäller anpassningen av den kommunala ekonomin. Det finns inte resurser för att höja arbetskraftskostnaderna i nuläget. Köpkraften kan stödjas också med andra medel än genom lönehöjningar.

Kommunerna har allt för mycket uppgifter och skyldigheter med tanke på deras ekonomiska bärkraft. Målet att minska kommunernas skyldigheter,måste påskyndas. Det går inte att finna en lösning på det strukturella underskottet i den kommunala ekonomin om man inte ser över kommunernas nuvarande lagstadgade uppgifter.

27.5.2013

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT