KT-kulma
3
/2012

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Matti Immonen

Kommunreformen vid vändpunkt

Enligt regeringsprogrammet ska personalens omställningsskydd i kommunreformen behållas på samma nivå som i den gällande lagstiftningen. KT anser dock att detta inte är ändamålsenligt.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Ett uppsägningsskydd som varar flera år bromsar upp en reform av strukturerna och servicen och medför onödiga kostnader. Det sporrar inte heller personalen till att frivilligt eller på eget initiativ övergå till andra uppgifter.

Ett uppsägningsskydd som eventuellt varar flera år avviker avsevärt från de allmänna bestämmelserna och andra branscher. För att omställningsskydd ska kunna tillämpas, måste lagstiftningen kring detta ändras. Omställningsskyddet skulle i högre grad sporra till kommunsammanslagningar om det endast omfattade sammanslagningar under t.ex. 2015 och 2016, men inte de som företas efter det. Ett eventuellt uppsägningsförbud bör vara av engångsnatur, och inte kumuleras vid nya sammanslagningar. Omställningsskyddet bör vara mindre än fem år.

För merparten av personalen medför omställningarna inga ändringar i arbetets svårighetsgrad. Samordningen av lönesystem ökar däremot i allmänhet arbetskraftskostnaderna avsevärt. Därför behövs det också specialbestämmelser och undantag vid harmoniseringen av löner och andra anställningsvillkor. Eftersom en harmonisering av lönerna medför ökade kostnader, bör staten avstå från all ny lagstiftning som ökar kommunernas uppgifter och kostnader.

Det är önskvärt att arbetsgivarenheterna blir större. Med större enheter skapas bättre förutsättningar för kommunerna och samkommunerna att bygga upp en professionell personalledning. Med en bra personalledning kan man i framtiden bättre stödja utvecklingen av kommunernas serviceproduktion och en resultatrik verksamhet. Att utnyttja pensionsavgången och att arrangera servicen på nya sätt utan att utöka personalen är en stor möjlighet i kommun- och servicestrukturreformen.

15.5.2012

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT